Příprava na výuku první pomoci

Po vánočních svátcích konečně najíždíme na naši pravidelnou činnost, dokonce i covidová situace přeje osobním setkáním při kurzech první pomoci. Při nacvičování první pomoci teorie nestačí, klíčové je nacvičení praktických dovedností a aplikování teorie do praxe. K tomu pomáhají naše resuscitační modely, na kterých lze trénovat techniku, která zachraňuje životy. Naše figuríny se pro tuto událost navrácení do režimu nachystaly, „nahodily“ na sebe nové oblečení s logem ČČK a už se na Vás těší, až se společně budete věnovat Vašemu seberozvoji a stanete se tak zase o něco vzdělanějším a aktivnějším členem společnosti.

Závěrečná zpráva k projektu „První pomoc – šance pro život“

motto: „první pomoc jsou dvě holé ruce, zdravý selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému člověku“

Český červený kříž první pomoc nejen školí, ale snaží se i jinými způsoby znalosti poskytování první pomoci aktivně propagovat a šířit mezi občany. Idea projektu vychází z poslání ČČK předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti. Náplní projektu je seznamování dětí a mládeže s principy ochrany zdraví a záchrany života. ČČK se snaží podchytit zájem o tuto problematiku už u těch nejmenších – u dětí v mateřských školách. S výukou první pomoci začínáme už u dětí, které jsou mnohem přístupnější  a zábavným způsobem se jim dá vnuknout základní myšlenka tohoto projektu – záchrana života – pomoc druhému. To, že seznamování se s principy ochrany zdraví je nejúčinnější u dětí školního věku a mládeže, vyplývá nejen z výše uvedeného, ale je to ověřeno dlouholetou praxí.

Děti ­(mladí zdravotníci z I. stupně) základních škol se každoročně zúčastňují soutěží Hlídek mladých zdravotníků. Starší děti (mladí zdravotníci II. stupně) mimo soutěží absolvují okresní studijní středisko, kde se zdokonalují zejména v praktickém poskytování první pomoci. Pomáhají při školení mladších dětí. Mladí lidé na středních školách se účastní soutěží družstev první pomoci, kde si procvičují především praktickou první pomoc, zabezpečují zdravotnické dozory na kulturních a sportovních akcích, školí mladé zdravotníky, připravují pro ně soutěže, studijní střediska atd. Bohužel v tomto roce byla soutěž v důsledku COVID-19 zrušena.

V rámci výuky první pomoci dospělých – pro širokou veřejnost praktický výcvik v poskytování první pomoci (základní myšlenka: záchrana života – pomoc druhému) – kardiopulmonální resuscitace na resuscitačních fantomech, maskování poranění apod.

Cílem je vzbudit zájem lidí o problematiku poskytování první pomoci, seznámit se zásadami ochrany zdraví a naučit je teoreticky i prakticky ovládat život zachraňující úkony. Umět poskytnout zdravotnickou první pomoc by mělo patřit k základnímu vzdělání každého člověka. Její pravidla nejsou složitá, jde jen o to se s nimi vhodnou formou seznámit a jednoduchým nácvikem získat určitou zručnost. Velmi pozitivně se na těchto počtech projevuje skutečnost, že ČČK  je jako jediný v ČR držitelem Evropského certifikátu první pomoci uděleného Evropským referenčním centrem ČK pro Základní normu zdravotnických znalostí (2008). Karlovarský ČČK získal akreditace MŠMT na vzdělávací akce:

Pedagog a žák v krizové situaci

  • Pedagog a žák s intoxikací (alkoholem, chemikáliemi, léky, drogami)
  • Cukrovka-Diabetes mellitus
  • Základy záchrany tonoucích
  • Základní principy první pomoci s ohledem na školská zařízení
  • Seznámení s problematikou úrazů dětského věku a jejich prevence
  • Seznámení s problematikou chronických chorob u žáků
  • Seznámení s problematikou u dětí při úrazech a neúrazových naléhavých stavech
  • Seznámení s problematikou u dětí při život ohrožujících stavech
  • Nové trendy ve výuce první pomoci

Na základě vyhodnocení byl zaznamenán kladný ohlas účastníků na realizované semináře. Z výsledků evaluačních dotazníků vyplývá, že v rámci semináře na problematiku první pomoci nejvíce zaujal praktický nácvik první pomoci, zejména možnost nácviku na kardiopulmonálních resuscitačních modelech s využitím aplikace, která monitoruje počet stlačení.

Projekt byl propagován po celou dobu realizace: Propagační a informační aktivity měly různou formu – letáky, pozvánky na akce, den otevřených dveří, přednášky, besedy, setkání,  internetové stránky www.cck-kv.cz, facebook, možnost individuální návštěvy a rozhovoru s koordinátorkou projektu. Veřejnost si tak mohla vybrat zdroj i formu získání informací, která mu nejvíce vyhovuje.

Výuka první pomoci v normách:

Základní norma zdravotnických znalostí

Zdravotník zotavovacích akcí

Ovládání automatického externího defibrilátoru (AED)

Kurzy první pomoci pro zaměstnavatele

Mladý zdravotník I. a II. stupně

Zdravotník ČČK – junior

Výuka první pomoci dospělých

Výuka pedagogů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků                  

Okresní studijní středisko ČČK

Okresní kolo soutěže MZ – v roce 2021 nerealizováno z důvodu Covid-19

Školení učitelek zdravotnic

Základy zdravotnických znalostí pro dobr. členy PO

V tomto roce došlo k velkým omezením v důsledku COVID-19 – byla omezena možnost výuky první pomoci a konání akcí pro školy a veřejnost. Přesto se do tohoto projektu se k 31.12.2021 zapojilo celkem 450 osob z celého regionu. Kdyby se jen jednomu jedinému člověku, který se ocitne v úzkých, dostalo účinné pomoci, nebyla naše práce marná.

Ukončení sbírky vánočních dárků

Všem dárcům, kteří nám přinesli dárky pro děti ze sociálně slabých rodin velmi děkujeme a zároveň oznamujeme ukončení dané sbírky. Nyní jsme vše předali do cílových rodin, kde věříme, že dárky udělají nejen dětem velkou radost.

 

Ukončení kurzu

Účastníci dnes prošli testem zaměřeným na ověření znalostí nabytých během kurzu Studium pro asistenty pedagoga (minimální úspěšnost 80 %) a dále ústní zkouškou ověřující osvojení znalostí. Součástí ukončení kurzu bylo také písemné zpracování seminární práce a její obhajoba před komisí složenou z lektorů kurzu. Úspěšní absolventi obdrželi osvědčení a jsou připraveni na výkon profese asistenta pedagoga podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., § 20 zákona 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb..

Poděkování

Dobrovolná pomoc je v dobách krize či přírodní katastrofy vždy jedním z klíčových faktorů k zvládnutí situace. Pandemie Covid-19 není výjimkou. Jelikož si našich dobrovolníků velmi vážíme a jsme jim vděční, rozhodli jsme se jim poděkovat formou předání medailí „Děkujeme“. Tuto medaili si převzalo 27 osob s dobrým srdcem, které se rozhodly obětovat svůj volný čas a ohrozit své zdraví, aby pomohly desítkám dalších životů. Ještě jednou děkujeme!

Karlovarský Červený kříž podpořil rodiny s dětmi

Předvánoční čas je vhodnou roční dobou k pomáhání druhým. I my jsme se letos rozhodli pomoct druhým – konkrétně sociálně slabým rodinám. Vánoční nákupy potravin či dárků se mohou velmi prodražit a ne všechny rodiny mají dostatek financí na pečení cukroví, přípravu vánoční hostiny či pro spoustu dárků pro děti pod stromečkem, proto jsme vytipovaným rodinám darovali poukazy v hodnotě 500 Kč na nákupy na vánoční svátky dle jejich uvážení. Všichni si zaslouží tento čas prožít v klidu a pohodě s rodinou a dobrým jídlem!