Vzdělávací program pro učitelky z mateřských škol

8. října se uskutečnil seminář s názvem Tvořivá dramatika v mateřské škole. Paní učitelky se seznámily nejen s významem tvořivé dramatiky pro práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Osvojily si strukturu lekce, metody a techniky dramatické výchovy na konkrétních příkladech her podporující správné sociální – prosociální chování, kooperaci, potlačující agresivitu aj. A protože i tady hrozí, že může dojít k úrazu, na závěr byly seznámeny s problematikou u dětí při úrazech a neúrazových naléhavých stavech.

Karlovarské MS ČČK a jejich činnost

Členové MS ČČK připravili a uskutečnili v letošním roce řadu zajímavých aktivit/činností zaměřené pro dobrou věc, ty nejzajímavější Vám představujeme.

MS ČČK Valeč připravila nejen pro své členy, ale i jejich rodinné příslušníky jednodenní zájezd na 45. ročník veletrhu Zahrada Čech 2021, který patří mezi největší výstavy svého druhu nejen na Severu Čech. Výstava zaměřená na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody v Litoměřicích potěšila řada novinek i bohatý kulturní program.

Práce MS ČČK I. P. Pavlova je postavena na oblast zdravotně – sociální. Podíleli se na akcích pro seniory a sociálně znevýhodněné rodiny – zájezd do Norimberku. Každou středu pomáhají v ošacovacím středisku.

MS ČČK Tuhnice se zaměřila na propagaci BDK, cílem bylo získat nové prvodárce z řad mladé generace. A podařilo se! V době letních prázdnin realizovali letní tábor TAJEMSTVÍ ŠAMANA a příměstský tábor na farmě Voděnka v Horní Blatné.

Činnost MS ČČK Nejdek spočívala a stále spočívá ve zdravotnických dozorech na sportovních, společenských či kulturních akcích. Na svých akcích seznamují děti, mládež i dospělé se zásadami poskytování první pomoci a ochrany zdraví.

Téměř 70 členů MS ČČK se v roce 2020 i letos aktivně zapojilo do aktivit spojených s pandemií Covidu – 19. Ti stejní členové pomáhali i lidem, kteří se vinou tornáda ocitli v potížích.

Členství v ČČK je dobrovolné, členové vzájemně spolupracují bez ohledu na rasu, národnost, náboženské vyznání nebo politické přesvědčení. Členem ČČK může být každá fyzická osoba starší 6 let, která je státním občanem České republiky, nebo právnická osoba, která má sídlo v České republice, ztotožňuje se s principy, cíli, úkoly a posláním ČČK, aktivně je naplňuje nebo přispívá k jejich naplňování prostřednictvím některé součásti ČČK.

WITTE dětský triatlon 2021

Karlovarský Červený kříž zajišťoval zdravotnický dozor na WITTE dětském triatlonu v neděli 03.10.2021. Akce se zúčastnilo mnoho dětí a rodičů a v jednotlivých věkových kategoriích děti změřily své dovednosti. Akce proběhla v přátelské atmosféře, každý závodník si odnesl medaili a ti nejlepší i další hodnotné ceny. Všichni děti byly velmi šikovné, nikdo závod nevzdal a ani se v průběhu nezranil.

 

Semináře v rámci DVPP

Kvůli aktuální nepříznivé situaci v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19 celou řadu seminářů rušíme (přihlášené osoby na semináře jsou většinou v nařízené karanténě). Přesto se za potřebných opatření uskutečnil 1. října seminář s názvem Dyslexie a rozvoj grafomotoriky. Lektorka s účastníky probrala problémy, které se ve výuce mohou objevit, a nabídla možnosti řešení včetně praktické ukázky výuky. Vaše přihlášení na semináře podporuje naší činnost i v takto nejisté době.

Poděkování dárcům

Děkujeme všem dárcům, které zaujala naše výzva, udělali si čas a přišli darovat během měsíce září oblečení, hračky a školní pomůcky, aby pomohli rodinám s dětmi a matkám samoživitelkám, které tuto pomoc potřebují.

Zároveň velké poděkování patří firmě BIKO second hand Karlovy Vary za zachování jejich přízně. Díky nim jsme mohli a můžeme obdarovat mnoho rodin, pro které tato pomoc byla, je a vždy i bude naléhavě potřebná.

Nezbytnost první pomoci ve školském prostředí

Druhý a třetí víkend v září byl začátkem „školního roku“ pro účastníky kurzu Studium pro asistenty pedagoga. Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

Na konci studia všechny čeká úspěšné složení závěrečné zkoušky, která zahrnuje také teoretické i praktické znalosti z první pomoci. A právě tato oblast je klíčem k bezpečné výuce, ačkoliv se často v přípravě asistentů pedagoga zanedbává. Ve školském prostředí je pravděpodobnost úrazu vysoká a často děti zachrání právě včas a správně provedená první pomoc.

Den s první pomocí

Karlovarský červený kříž byl první červencový týden partnerem výuky první pomoci na letním táboře s názvem TAJEMSTVÍ ŠAMANA, které pořádalo Hnutí SKALP (Hnutí Správných kamarádů a kamarádek, legrace a pohybu). Děti kromě indiánského dobrodružství, prožily i jeden den s tématikou první pomoci. Vyzkoušely si první pomoc formou simulací za využití techniky maskování, získaly základní informace, které jsou pro poskytování první pomoci nezbytné. Do konce tábora děti čekala ještě spousta her, výletů, prostě klasická táborová zábava.

11.09.2021 – Světový den první pomoci

Světový den první pomoci má upozornit na to, že dovednost poskytnout první pomoc může v prvních minutách rozhodnout o životě a smrti člověka. Protože máme mnohaleté zkušenosti ve vzdělávání dětí i dospělých v první pomoci, uskutečnili jsme právě tento den seminář na nejčastější nehody v domácím prostředí. Přítomní se podle vyplněných dotazníků shodli, že je potřeba snížit výskyt dětských úrazů. Dále z dotazování vyplynulo, že se prevenci úrazů dětí nevěnuje dle nich dostatečná pozornost, ačkoliv za děti mají zodpovědnost právě rodiče. Proto byla výuka zaměřena nejen na první pomoc, ale také na prevenci úrazovosti, která zahrnovala také výchovu a motivaci k bezpečnému chování v domácím prostředí. Seminář dal základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. K výuce jsme použili resuscitační vybavení společnosti Helago.

Doučování s dobrovolníky

Ačkoliv se to zdálo skoro nemožné, po prázdninách se děti opět vrátily do školních lavic, to ovšem s sebou přineslo řadu problémů – některým dětem bohužel distanční výuka neprospěla, je proto potřeba učivo dohnat pomocí individuálního přístupu. Proto jsme se rozhodli přijít s projektem na podporu „pandemií postižených“ žáků, aby nedošlo k výraznému zhoršení školní úspěšnosti. S výukou jsme začali posledním týden prázdnin, projekt bude trvat do konce září.

Nápad můžeme realizovat díky pečlivě vybraným dobrovolníkům, kteří jsou ochotni docházet do rodin a pracovat s dětmi. S pomocí rodičů, kteří projevili zájem, jsme naplánovali dočasné doučování, které nabídne úzký kontakt mezi dobrovolníkem a dítětem bez jakéhokoliv rozptýlení. Hodiny jsou navrženy tak, aby se doplnilo přesně to, co chybí, a navrátila se dětem přirozená zvídavost a kladný vztah k učení.