Působení ošacovacího střediska

Poskytované služby karlovarského Červeného kříže pro sociálně slabé občany (samoživitele, rodiny se třemi a více dětmi, staré a nemocné, osamělé lidé, bezdomovce, vězně a propuštěné) v ošacovacím středisku využilo v letošním roce téměř 4 200 osob. Postupně rok od roku stoupá počet občanů, kterým je potřeba v jejich tíživé životní situaci pomáhat. Činnost střediska je spolufinancována z prostředků Statutárního města Karlovy Vary.

Od 19.12.2019 bude provoz uzavřen a otevře opět 15.1.2020. Platí i nadále, že v akutních případech zajistíme výdej ošacení a dalších potřebných věcí.

Závěrečná zpráva k projektu „I ty můžeš zachránit život. Nauč se první pomoc!“

motto: „první pomoc jsou dvě holé ruce, zdravý selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému člověku“

Český červený kříž první pomoc nejen školí, ale snaží se i jinými způsoby znalosti poskytování první pomoci aktivně propagovat a šířit mezi občany. Idea projektu vychází z poslání ČČK předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti. Náplní projektu je seznamování dětí a mládeže s principy ochrany zdraví a záchrany života. ČČK se snaží podchytit zájem o tuto problematiku už u těch nejmenších – u dětí v mateřských školách. S výukou první pomoci začínáme už u dětí, které jsou mnohem přístupnější  a zábavným způsobem se jim dá vnuknout základní myšlenka tohoto projektu – záchrana života – pomoc druhému. To, že seznamování se s principy ochrany zdraví je nejúčinnější u dětí školního věku a mládeže, vyplývá nejen z výše uvedeného, ale je to ověřeno dlouholetou praxí.

Děti ­(mladí zdravotníci z I. stupně) základních škol se každoročně zúčastňují soutěží Hlídek mladých zdravotníků. Starší děti (mladí zdravotníci II. stupně) mimo soutěží absolvují okresní studijní středisko, kde se zdokonalují zejména v praktickém poskytování první pomoci. Pomáhají při školení mladších dětí. Mladí lidé na středních školách se účastní soutěží družstev první pomoci, kde si procvičují především praktickou první pomoc, zabezpečují zdravotnické dozory na kulturních a sportovních akcích, školí mladé zdravotníky, připravují pro ně soutěže, studijní střediska atd.

V rámci výuky první pomoci dospělých – pro širokou veřejnost praktický výcvik v poskytování první pomoci (základní myšlenka: záchrana života – pomoc druhému) – kardiopulmonální resuscitace na resuscitačních fantomech, maskování poranění apod.

Cílem je vzbudit zájem lidí o problematiku poskytování první pomoci, seznámit se zásadami ochrany zdraví a naučit je teoreticky i prakticky ovládat život zachraňující úkony. Umět poskytnout zdravotnickou první pomoc by mělo patřit k základnímu vzdělání každého člověka. Její pravidla nejsou složitá, jde jen o to se s nimi vhodnou formou seznámit a jednoduchým nácvikem získat určitou zručnost. Velmi pozitivně se na těchto počtech projevuje skutečnost, že ČČK  je jako jediný v ČR držitelem Evropského certifikátu první pomoci uděleného Evropským referenčním centrem ČK pro Základní normu zdravotnických znalostí (2008). Karlovarský ČČK získal v tomto roce akreditace MŠMT na vzdělávací akce (MSMT-16135-2019-1-630):

 • Pedagog a žák v krizové situaci
 • Pedagog a žák s intoxikací (alkoholem, chemikáliemi, léky, drogami)
 • Cukrovka-Diabetes mellitus
 • Základy záchrany tonoucích
 • Základní principy první pomoci s ohledem na školská zařízení
 • Seznámení s problematikou úrazů dětského věku a jejich prevence
 • Seznámení s problematikou chronických chorob u žáků
 • Seznámení s problematikou u dětí při úrazech a neúrazových naléhavých stavech
 • Seznámení s problematikou u dětí při život ohrožujících stavech
 • Nové trendy ve výuce první pomoci

Na základě vyhodnocení byl zaznamenán kladný ohlas účastníků na realizované semináře. Z výsledků evaluačních dotazníků vyplývá, že v rámci semináře na problematiku první pomoci nejvíce zaujal praktický nácvik první pomoci, zejména možnost nácviku na kardiopulmonálních resuscitačních modelech a použití brýlí D.W. Eyes.

Projekt byl propagován po celou dobu realizace: Propagační a informační aktivity měly různou formu – letáky, pozvánky na akce, den otevřených dveří, přednášky, besedy, setkání,  internetové stránky www.cck-kv.cz, facebook, možnost individuální návštěvy a rozhovoru s koordinátorkou projektu. Veřejnost si tak mohla vybrat zdroj i formu získání informací, která mu nejvíce vyhovuje.

Výuka první pomoci v normách:

 • Základní norma zdravotnických znalostí
 • Zdravotník zotavovacích akcí
 • Ovládání automatického externího defibrilátoru (AED)
 • Kurzy první pomoci pro zaměstnavatele
 • Mladý zdravotník I. a II. stupně
 • Zdravotník ČČK – junior
 • Výuka první pomoci dospělých
 • Výuka pedagogů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Okresní studijní středisko ČČK
 • Okresní kolo soutěže MZ
 • Základy zdravotnických znalostí pro dobr. členy PO

   

  Do tohoto projektu se k 30.11.2019 zapojilo celkem 730 osob z celého regionu. Kdyby se jen jednomu jedinému člověku, který se ocitne v úzkých, dostalo účinné pomoci, nebyla naše práce marná.

   

 

Pražský kurz pro asistenty pedagoga

23.11.2019 jsme v Praze 6 zahájili kurz Studium pro asistenty, výuka probíhá v učebnách Fakultní mateřské školy se speciální péčí, která se nachází v ulici Arabská. A co všechno účastníky kurzu čeká? 80 hodin přímé teoretické výuky, splnění povinné 40hodinové praxe, kde budou moct nabyté znalosti a dovednosti uplatnit, a napsání závěrečné práce na zadané téma ve stanoveném termínu. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získají osvědčení, které je bude opravňovat k výkonu práce asistenta pedagoga. Přejeme hodně studijních úspěchů.

Rozhovor s dárcem krve panem Markem Osvalem

Ráda bych Vám položila pár otázek na téma darování krve.

 1. Pamatujete si na svůj první odběr krve, a jaký to byl pocit?

Na svůj první odběr si pamatuji, a bál jsem se, jestli to budu dobře snášet.

 1. Kolik máte v současné době bezplatných odběrů krve?

V současné době mám 44 bezplatných odběrů.

 1.  Jak často chodíte darovat krev?

Krev chodím darovat pravidelně každé tři měsíce.

 1. Jakým způsobem je Vaše bezplatné dárcovství oceňováno zaměstnavatelem?

Zaměstnavatel mě zatím neocenil, je mi trapné mu to říkat.

5. Zkusil jste přivést k dárcovství i někoho dalšího? 

K dárcovství jsem přivedl syna a dceru.                                                                    

 

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve

Minimálně šestkrát do roka karlovarský Červený kříž oceňuje dobrovolné dárce krve z karlovarského kraje. Je to to nejmenší, co můžeme udělat, abychom vyjádřili úctu a vzdali dík všem, kteří se rozhodli tímto způsobem pomáhat společnosti.

Bezpříspěvkové dárce krve bychom mohli definovat jako dobrovolníky, kteří z vlastní svobodné vůle darují krev, plazmu či jiné složky krve. Dělají to, aniž by dostávali jakoukoliv odměnu. Jediné, co obdrží, jsou malé pozornosti, občerstvení a úhrady cest, které ovšem nejsou dostatečným poděkováním za stovky životů, které lze díky dárcovství zachránit. Proto je každý za desátý, dvacátý a čtyřicátý odběr oceněn medailí Dr. Jana Janského, za osmdesátý, sto dvacátý a sto šedesátý odběr Zlatým křížem III. až I. třídy. Předávání medailí a Zlatých křížů III. a II. třídy obvykle organizuje územní Oblastní spolek Českého červeného kříže ve spolupráci s transfuzním oddělením, Zlaté kříže I. třídy dostávají dárci na celostátních akcích.

28.11. 2019 karlovarský Červený kříž ocenil téměř dvacet bezpříspěvkových dárců krve naTransfuzním oddělení v Karlových Varech. Slavnostním předáním stříbrných a zlatých medailí prof. Dr. Jana Janského spolu s dárkem jsme opět poděkovali dárcům za službu České republice. Vyjádřit uznání a ocenění jim přišli i zástupci Magistrátu města Karlovy Vary.

 

Poděkování patří všem dárcům nejcennější tekutiny

Tradičního poděkování v podobě medaile MUDr. Jana Janského za nenahraditelnou pomoc se dočkali v úterý 26. listopadu bezpříspěvkoví dárci krve. Slavnostního aktu v zimní zahradě sokolovského zámku se zúčastnila primářka transfuzního oddělení sokolovské nemocnice Zuzana Fialová (na úvodním snímku), za Český červený kříž Ludmila Burdová a město Sokolov tentokrát zastupoval místostarosta Jan Picka. Výjimečné okamžiky zpříjemnilo přítomným vystoupení violoncellového souboru Včella ZUŠ Sokolov.

Na Transfuzním oddělení Nemocnice Sokolov již letos darovalo krev více než 4 000 lidí. Za loňský rok tu evidují 4975 odběrů, v letošním roce pravděpodobně půjde o podobné číslo. Ve srovnání s rokem 2015, kdy sem přišlo jen něco málo přes 3900 dárců, se jedná o více než pětinový nárůst. Primářka Fialová informovala o dvou novinkách. Tou první je, že se chystá stěhování transfuzního oddělení z „domečku“ do nových prostor v nemocnici. Druhou jsou odběry plazmy, které se v Sokolově dosud neprováděly.

Větší zájem o dárcovství krve ovlivnil podle zástupců transfuzního oddělení rovněž Facebook a s tím spojená moderní propagace oddělení na sociálních sítích. Facebookový profil sokolovské „transfuzky“ funguje asi rok a půl, od té doby zde skokově narostl počet takzvaných prvodárců. „Po roce jsme dělali statistiku a měli jsme o 53 procent nových dárců více, než v předchozím roce,“ uvedla vrchní laborantka Štěpánka Bísková. Letos tu evidují 244 nových dárců, rok předtím to bylo 159 a předtím ještě o 12 méně. Mezi nimi je více žen, což je atypický údaj, protože mezi dárci je standardně více mužů. Z celkového množství je to necelých 70 procent.

Aby se člověk stal dárcem, tak musí splnit podmínky od 18 do 65 let, jako prvodárce by měl člověk přijít nejpozději ve věku 50 let. Jeho váha musí být nejméně 50 kg a měl by být zdravý. Důležitý je také trvalý pobyt v České republice, proto s sebou musí mít dárce průkaz totožnosti a také kartičku pojištěnce. Měsíc před příchodem nesmí dárce užívat antibiotika a v posledním měsíci před příchodem nesmí mít přisáté klíště. Další důležité informace jsou na webových stránkách www.nemosok.cz.

 

První pomoc pro asistenty

V Teplicích dne 23.11.2019 byl ukončen závěrečnými zkouškami studentů kurz Studium pro asistenty pedagoga. Díky studiu absolventi získali kvalifikaci pro práci asistenta pedagoga, náplní práce bude vykonávání přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Kurz jsme rozšířili o teorii a praktické vyzkoušení první pomoci, týkající se hlavně úrazů a náhlých stavů u dětí, se kterými se během pedagogické praxe mohou absolventi nejčastěji setkat. Nácvik je nepostradatelný k získání této dovednosti a v žádném případě jej nemůže nahradit jen teoretický výklad.

Klub dárců krve OS K.Vary navštívil Rumunsko

Vybraní členové KBDK OS ČČK Karlovy Vary odjeli 1. 10. 2019 na poznávací zájezd do Rumunska. Během 4 dní navštívili hrad Drákulův hrad Bran, historický Sinajský klášter, romantický zámek Peleš, středověké město Sighisoara a opevněný gotický kostel Beirtan. V programu se myslelo i na procházku přírodou, kdy absolvovali několik desítek kilometrů po pohoří Bucegi. Zájezd naplnil očekávání všech účastníků.

MS ČČK Ostrov

Místní skupina v Ostrově společně se sportovním klubem vozíčkářů Shark Karlovy Vary zahájila další sezónu zdravotních dozorů při utkáních para hokeje (sledge hokeje), které se konají  převážně na zimním stadionu v Ostrově popř. v Karlových Varech. Obě organizace již spoluprací tři roky.