Významné jubileum 105 let Českého červeného kříže (ČČK)

Český červený kříž (ČČK) slaví v roce 2024 105. výročí svého založení. Tato organizace, která je součástí mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, hraje klíčovou roli v poskytování humanitární pomoci a záchranných službách na území České republiky. Dovolte nám nyní přiblížit historii a význam této významné organizace.

Historie Českého červeného kříže sahá až do roku 1919, kdy byl založen pod názvem „Český červený kříž na pomoc válečným a válečným poškozencům“. Jeho hlavním posláním bylo poskytovat pomoc zraněným a postiženým vojákům a civilistům během a po první světové válce. Během své existence prošel ČČK různými fázemi a transformacemi, ale jeho základní principy zůstaly nezměněny – poskytovat humanitární pomoc v nouzi, bez ohledu na politické nebo náboženské rozdíly.

Jednou z nejvýznamnějších událostí v historii ČČK byla jeho účast v období druhé světové války. Organizace se aktivně zapojila do záchranných operací, poskytování pomoci vězňům koncentračních táborů a včetně ukrývání pronásledovaných osob. Tato činnost byla provázena velkým rizikem pro členy ČČK a byla důležitým příkladem solidarity a odvahy.

Po druhé světové válce pokračoval ČČK ve své práci v rámci rozvoje zdravotnického a sociálního sektoru v Československu a později v samostatné České republice. Organizace rozšiřovala svou činnost na mnoho oblastí, včetně zdravotní péče, vzdělávání v oblasti první pomoci, sociální služby a humanitární pomoc v případě katastrof.

Dnes je Český červený kříž klíčovým partnerem státních a nevládních organizací při zvládání krizových situací, jako jsou povodně, lesní požáry nebo pandemie. Jeho členové, dobrovolníci a zaměstnanci se aktivně podílejí na poskytování pomoci lidem v nouzi, ať už jde např. o zdravotní péči, psychosociální podporu nebo materiální pomoc.

V průběhu své více než stoleté existence se Český červený kříž stal symbolem solidarity, humanity a dobrovolnictví. Jeho práce je nepostradatelná v boji proti různým krizovým situacím a v upevňování společenské soudržnosti v České republice. V 105 letech své existence si ČČK zaslouží uznání a dík za svou nepostradatelnou roli v ochraně a podpoře lidských životů.

První pomoc: Neocenitelná dovednost v kritických situacích

První pomoc je důležitá dovednost, kterou by měl každý znát. Tady je pět argumentů, proč byste se měli seznámit s první pomocí.

Zachráníte životy: vysoké procento dospělých nemá dostatečné znalosti a sebevědomí k tomu, aby v případě nouze jednali a poskytli první pomoc. Ovládání první pomoci může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Učením se těmto dovednostem nejen pomáháte ostatním, ale také získáváte cennou schopnost.

Poskytnete pomoc těm, kdo ji naléhavě potřebují: ne všechny zranění nebo nemoci ohrožují život. Často můžete být tím, kdo poskytne dočasnou pomoc někomu, kdo čeká na příjezd lékařské pomoci. Díky dovednostem první pomoci budete schopni lépe hodnotit jakékoli zranění nebo nemoc a poskytnout určitou pomoc, aby se dotyčný cítil co možná nejkomfortněji.

Získáte sebevědomí: naučit se první pomoc vám dává sebevědomí, že dokážete v případě nouze jednat a pomoci.

Vylepšíte své možnosti na pracovním trhu: pokud hledáte práci v oblasti zdravotnictví nebo sociální péče, může být znalost první pomoci velkou výhodou.

Pomůžete chránit své blízké: když zvládnete první pomoc, můžete přispět k ochraně svých blízkých před zraněními nebo nemocemi. Pokud dojde k nějakému zranění, budete připraveni zasáhnout a poskytnout pomoc, což může být rozhodující pro rychlé a efektivní uzdravení.

Den otevřených dveří 2024

Veřejnosti jsme přiblížili naše aktivity na dni otevřených dveří, který se uskutečnil v sobotu 13. ledna. V jeho rámci si prohlédli prostory karlovarského Červeného kříže. K historii našeho spolku patří i výuka první pomoci. Naše resuscitační figuríny „nahodily“ na sebe oblečení s logem ČČK a umožnily účastníkům nácvik resuscitace dospělého nebo resuscitaci dítěte. Dozvěděli se, co vše první pomoc obsahuje a jaké jsou povinnosti každého z nás ve vztahu k poskytování první pomoci. Zájem byl i o další témata směřující k naplňování poslání a úkolů ČČK např. informace o dárcovství krve nebo činnost ošacovacího střediska. Pro každou zúčastněnou osobu byl den otevřených dveří přínosný něčím jiným, z nabízených oblastí si odnesl řadu informací, ale jen z některých praktickou zkušenost.

Závěrečná zpráva k projektu „První pomoc – šance pro život“

Český červený kříž první pomoc nejen školí, ale snaží se i jinými způsoby znalosti poskytování první pomoci aktivně propagovat a šířit mezi občany. Idea projektu vychází z poslání ČČK předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti. Náplní projektu je seznamování dětí a mládeže s principy ochrany zdraví a záchrany života. ČČK se snaží podchytit zájem o tuto problematiku už u těch nejmenších – u dětí v mateřských školách. S výukou první pomoci začínáme už u dětí, které jsou mnohem přístupnější a zábavným způsobem se jim dá vnuknout základní myšlenka tohoto projektu – záchrana života – pomoc druhému. To, že seznamování se s principy ochrany zdraví je nejúčinnější u dětí školního věku a mládeže, vyplývá nejen z výše uvedeného, ale je to ověřeno dlouholetou praxí.

V rámci výuky první pomoci dospělých – pro širokou veřejnost praktický výcvik v poskytování první pomoci (základní myšlenka: záchrana života – pomoc druhému) – kardiopulmonální resuscitace na resuscitačních fantomech, maskování poranění apod.

Cílem je vzbudit zájem lidí o problematiku poskytování první pomoci, seznámit se zásadami ochrany zdraví a naučit je teoreticky i prakticky ovládat život zachraňující úkony. Umět poskytnout zdravotnickou první pomoc by mělo patřit k základnímu vzdělání každého člověka. Její pravidla nejsou složitá, jde jen o to se s nimi vhodnou formou seznámit a jednoduchým nácvikem získat určitou zručnost. Velmi pozitivně se na těchto počtech projevuje skutečnost, že ČČK  je jako jediný v ČR držitelem Evropského certifikátu první pomoci uděleného Evropským referenčním centrem ČK pro Základní normu zdravotnických znalostí (2008). Karlovarský ČČK získal akreditace MŠMT na vzdělávací akce:

 

  • Pedagog a žák v krizové situaci
  • Pedagog a žák s intoxikací (alkoholem, chemikáliemi, léky, drogami)
  • Cukrovka-Diabetes mellitus
  • Základy záchrany tonoucích
  • Základní principy první pomoci s ohledem na školská zařízení
  • Seznámení s problematikou úrazů dětského věku a jejich prevence
  • Seznámení s problematikou chronických chorob u žáků
  • Seznámení s problematikou u dětí při úrazech a neúrazových naléhavých stavech
  • Seznámení s problematikou u dětí při život ohrožujících stavech
  • Nové trendy ve výuce první pomoci

Na základě vyhodnocení byl zaznamenán kladný ohlas účastníků na realizované semináře. Z výsledků evaluačních dotazníků vyplývá, že v rámci semináře na problematiku první pomoci nejvíce zaujal praktický nácvik první pomoci, zejména možnost nácviku na kardiopulmonálních resuscitačních modelech s využitím aplikace, která monitoruje počet stlačení.

Projekt byl propagován po celou dobu realizace: Propagační a informační aktivity měly různou formu – letáky, pozvánky na akce, den otevřených dveří, přednášky, besedy, setkání, webové stránky www.cck-kv.cz, facebook, možnost individuální návštěvy a rozhovoru s koordinátorkou projektu. Veřejnost si tak mohla vybrat zdroj i formu získání informací, která mu nejvíce vyhovuje.

Výuka první pomoci v normách:

Základní norma zdravotnických znalostí

Zdravotník zotavovacích akcí

Ovládání automatického externího defibrilátoru (AED)

Kurzy první pomoci pro zaměstnavatele

Mladý zdravotník I. a II. stupně

Zdravotník ČČK – junior

Výuka první pomoci dospělých

Výuka pedagogů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků                  

Školení učitelek zdravotnic

Základy zdravotnických znalostí pro dobr. členy PO

 Do tohoto projektu se k 31.12.2023 zapojilo celkem 480 osob z celého regionu. Kdyby se jen jednomu jedinému člověku, který se ocitne v úzkých, dostalo účinné pomoci, nebyla naše práce marná.

Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu Karlovarského kraje.

Karlovarské místní skupiny ČČK

Karlovarský Červený kříž registruje pět místních skupin ČČK (MS ČČK) – Nejdek, Valeč, I. P. Pavlova, Krušné Hory – Horní Blatná a Sokolov. Sdružuje se v nich přes 50 členů. Nejmladšímu členovi je 15 let, nejstaršímu téměř 90 let. Každá MS ČČK má určenu svou oblast působnosti. První písemná zmínka o skupině I. P. Pavlova Karlovy Vary pochází z roku 1984 a je jisté, že tento rok je rokem jejího založení. Nejvýznamnější aktivity místních skupin je výuka předlékařské první pomoci pro veřejnost, osvětové besedy, přednášky pro děti, dospělé i seniory, propagační akce ČČK a v neposlední řadě také podpora a propagace dárcovství krve. Místní skupiny pro malé i velké členy vytváří příjemné a přátelské prostředí, aby se všichni cítili dobře a vytváří komunitu, která je schopna pomoci nejen potřebným občanům, ale i svým členům v obtížných životních situacích. Místní skupina ČČK vzniká všude tam, kde se přihlásí nejméně 5 členů a na ustavující valné hromadě zvolí představenstvo a revizory MS ČČK.

ČČK ve své praxi ukazuje význam základních principů, kterými jsou humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost. Díky nim se zvedají pomyslné závory a můžeme se tak dostat k těm, kteří naši pomoc opravdu potřebují, ať jsou kdekoliv.

PhDr. Kamila BALHAROVÁ – Vliv SPU na výuku matematiky a možnosti nápravy obtíží

8.prosince 2023 jsme uspořádali seminář Vliv SPU na výuku matematiky a možnosti nápravy obtíží se zaměřením na seznámení se specifiky výuky žáků se SPU na 1. stupni na výuku matematiky. V současné době se jedná o skupinu obtíží, která zahrnuje nejvyšší procento žáků základních i středních škol v kategorii žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Statistiky hovoří o přibližně pěti procentech žáků, kteří jsou ve školách tzv. integrováni z důvodu stanovení diagnózy SPU.

Cílem bylo poskytnout vyučujícím matematiky na ZŠ informace o problémech žáků se specifickými poruchami učení ve výuce. Účastníci se seznámili s dostupnými materiály a webovými aplikacemi (KamiNet – sekci věnovanou matematice a nápravným cvičením) využitelnými ve výuce matematiky u žáků se SPU. Probíraly se problémy, které se ve výuce objevují, byly nabídnuty možnosti řešení. Nechyběly ani praktické ukázky výuky

PhDr. Kamila BALHAROVÁ se věnuje žákům s dyslexií, dysgrafií, dysortografií (SPU). Vyučuje, vede soukromou praxi, publikuje odborné články a vydává knihy určené pro tyto žáky. V minulosti se účastnila i výzkumu a pomoci dospělým s dyslexií v rámci celoevropského projektu LITERACY.

Patří jim velké poděkování

MS ČČK Valeč pro Klub seniorů Karlovy Vary připravila limitovanou kolekci ručně pletených ponožek. Pletařky jim také vyrobily vánoční ozdoby panenky ze šišek, které slouží jako krásná dekorace. Věříme, že dárky zahřejí na nohou i u srdce. Jednoduše řečeno, senioři pomáhají dalším seniorům. Patří jim velké poděkování. MS ČČK Valeč je skupina založena pro všestrannou podporu a rozvoj společenského, kulturního a občanského života v obci Valeč.

Vánoční Vídeň

První prosincovou sobotu si vánoční trhy ve velkém stylu užili členové karlovarského Červeného kříže ve Vídni. U stánků si koupili vánoční ozdoby, svíčky, dekorace a pak také různé dobroty: punč, svařák, kaštany…vše chutnalo prostě skvěle. Prošli se kouzelně nazdobenou Vídní, prohlédli si památky a nasáli sváteční atmosféru, která je v rakouském hlavním městě v období adventu prostě jedinečná. Vídeňské trhy jsou jedním z největších lákadel adventního turismu a jejich tradice sahá až do roku 1296, kdy Albrecht I. povolil vídeňským občanům pořádat prosincový Krippenmarkt.

Adventní závěrečné zkoušky asistenta pedagoga

První adventní neděle byla ve znamení oficiálního ukončení kurzu Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga. Skládala se ze dvou částí: obhajoby seminární práce a předmětové části pedagogiky. Závěrečnou zkoušku úspěšně ukončilo 36 absolventů, kteří jsou připraveni na výkon povolání asistenta pedagoga.

Asistent pedagoga vykonává „přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích.“