Prohlubující kurz první pomoci pro pedagogické pracovníky

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 33319/2018-1-941

Rozsah:

7 vyučovacích jednotek

Cena:

650,- Kč / osoba

Cíl:

Jedná se prohlubující kurz pro absolventy kurzů Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky nebo Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogické pracovníky.

Výuková norma život zachraňujících úkonů, novinky v oblasti resuscitace, nejdůležitější aktualizované postupy život zachraňujících úkonů.

 Témata:

  • Jednotný postup při poskytování první pomoci, legislativa
  • Zásady bezpečnosti
  • Orientace v závažnosti stavu pacienta
  • Neodkladná resuscitace (teorie + praxe)
  • Krvácení (typy krvácení, možnosti zastavení krvácení)
  • Úrazy (zejména pracovní, dopravní…)
  • Různé typy poranění
  • Vybrané akutní stavy u dětí

 

Bezplatná aktivita MS ČČK Ostrov k 100. výročí založení ČSČK

MS ČČK Ostrov realizuje zdravotnický dozor na všech typech akcí – kulturních i sportovních. K 100. výročí založení ČSČK se akční členové místní skupiny rozhodli, že v tomto roce budou bezplatně zajišťovat zdravotnický dozor pro SLEDGE HOKEJ OPEN na zimním stadionu v Ostrově. Na všech asistencích je především přítomna dobrovolná zdravotnice s mnohaletou praxí, předsedkyně místní skupiny Drahuška Nováková. V případě potřeby poskytuje kvalifikovanou předlékařskou první pomoc. Za to vše jim patří velké poděkování.

 

Děkujeme za podporu našeho projektu „Ošacovací středisko ČČK“

Na náš spolek se štěstí usmálo hned dvakrát, poprvé v roce 2017, kdy jsme v projektu „ČSOB pomáhá regionům Jarní výzva 2017“ získali z veřejné sbírky FD částku 41.544 Kč. I letos byl projekt u ČSOB úspěšný. Díky Vaší podpoře se nám podařilo získat v projektu s názvem „Podzimní výzva 2018“ příspěvek ve výši 29 950 Kč včetně výběru příspěvků od dobrovolných dárců. Dar pomůže zlepšit vybavení ošacovacího střediska ČČK, které bylo založeno hned na počátku roku 1990 a jeho posláním je pomáhat osobám v jejich tíživé životní situaci.

Děkujeme všem, že jste hlasovali a podpořili náš projekt „Ošacovací středisko ČČK.“

Sto let. Sto lidí. Sto pohledů

Průzkumem znalostí o historii i současnosti Českého červeného kříže se karlovarský Červený kříž rozhodl připomenout veřejnosti, že ČČK letos slaví 100. výročí svého založení.

Oslovili jsme 100 lidí různého věku, od 15 do 76 let. Z průzkumu vyplynulo, že široká veřejnost si činnost Červeného kříže spojuje především s poskytováním humanitární pomoci při povodních a poté s dárcovstvím krve. ČČK si lidé spojují také s výukou a poskytováním první pomoci, což byla třetí nejčastější odpověď.

Přímou zkušenost s naším působením v Karlovarském kraji má 12 % lidí. Z průzkumu také vyplynulo, že dvě třetiny oslovených mají o ČČK alespoň základní informace – většinou šlo o osoby starší 30 let.

To jsou příznivá čísla, ale průzkum zároveň ukázal, že mladí lidé ve věku 15 až 30 let o Českém červeném kříži často nevědí téměř nic. Je proto potřeba hledat příležitosti, jak dnešní mladou generaci seznamovat s prospěšností a užitečností ČČK působící v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Námi oslovení „mileniálové“ si alespoň částečný obrázek mohli udělat z publikace týkající se první pomoci, kterou obdržel každý z respondentů.

Projekt EDISON a KBDK OS ČČK K. Vary

V prostorách kulturního domu v Dalovicích se od pondělí 21.1. do pátku 25.1. 2019 zapojil OS ČČK Karlovy Vary do mezinárodního projektu Edison. Celá akce se uskutečnila pod záštitou Střední školy logistické v Dalovicích. Členové KBDK představovali činnost oblastního spolku a vytvořili prezentaci o důležitosti bezpříspěvkového dárcovství krve v anglickém jazyce.

V rámci tohoto projektu jsme se setkali se stážistkami vysokých škol z Číny, Ruska, Turecka a Ukrajiny. Slečny představily své země, kulturu, zvyky a rozvíjely debaty v anglickém jazyce.

Bc. Jan Chylo, MBA

předseda KBDK OS ČČK Karlovy Vary

Pomoci může jen ten, kdo ví, jak

V rámci výuky první pomoci dospělých proběhl v lednu kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Jde o nejobsáhlejší kurz v naší nabídce. Obsahem kurzu byl i praktický nácvik záchrany tonoucího přímo v bazénu. Účastníci se naučili vše od poskytování první pomoci až po právní aspekty role zdravotníka. Absolventi tohoto kurzu jsou podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávněni vykonávat zdravotníky na zotavovacích a podobných akcích a školách v přírodě.

Držitelka medaile Alice Masarykové

V roce 2018 byla oceněna paní Hermína Kaňková medailí Alice Masarykové – jde o nejvyšší ocenění udělované od roku 2003 Českým červeným křížem dlouholetým členům Českého červeného kříže. Pojmenované je po PhDr. Alici Masarykové, první předsedkyni Československého červeného kříže, jehož je Český červený kříž nástupcem.

Paní Hermína Kaňková je členkou ČČK od roku 1950 a velmi aktivně se podílí na činnosti MS ČČK I. P. Pavlova. V letech 1980 – 2007 pracovala jako ředitelka OS ČČK Karlovy Vary. Své bohaté zkušenosti předává stále, zejména na sociálním a humanitárním úseku. V současnosti působí jako místopředsedkyně OS ČČK Karlovy Vary. Má krásný vztah k lidem a pro práci v Červeném kříži získala mnoho lidí.

Mezi nositeli medaile A. Masarykové je i J. Kellenberger, nezapomenutelný prezident Mezinárodního výboru ČK v letech 2000-2012.

Ošacovací středisko 2018

Činnost v našem ošacovacím středisku je dobrovolná práce deseti členů a dobrovolníků ČČK. Poskytovanou službu v loňském roce využilo téměř 2 500 klientů. Postupně rok od roku stoupá počet osob, kterým je potřeba v jejich tíživé životní situaci pomáhat. Použité ošacení zdarma věnujeme osobám, které mají doporučení od sociálního odboru. Ošacovací středisko našeho spolku je účelově provozované k plnění poslání a úkolů ČČK a ve své praxi ukazuje význam základních principů, kterými jsou humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost. Od jejich formulace uplynulo již přes padesát let. Díky nim se zvedají pomyslné závory a můžeme se tak dostat k těm, kteří naši pomoc opravdu potřebují, ať jsou kdekoli.

Bezplatný kurz první pomoci

Karlovarský Červený kříž uspořádal u příležitosti oslav 100. výročí vzniku ČSČK zdarma interaktivní kurz pro veřejnost zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci. Nabídl názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace. Věříme, že si účastníci odnesli i to nejdůležitější: ujištění, že každý je schopen první pomoc poskytnout. Akce tak snad splnila svůj účel a rádi ji opět zopakujeme. Když jsme porovnali, s jakými znalostmi lidé k nám přišli a s jakými znalostmi odcházeli, je nám jasné, že pořádat takové akce má smysl.

1919 – 2019: Sto let Československého a Českého červeného kříže

Dne 28.10.2018 jsme si připomněli 100 let od vzniku Československé republiky. S tímto výročím jdou ruku v ruce i další jubilea náležící organizacím či spolkům, které vznikaly po tomto datu nebo se odtrhly od stávajících organizací vzniklých za Rakouska – Uherska. Ne jinak tomu bylo u Vlasteneckého spolku pro království české, který byl součástí Rakouské společnosti Červeného kříže. Oficiálním dnem vzniku Československého červeného kříže (ČSČK) se stal 6. únor 1919. Zakladatelkou a předsedkyní ČSČK v letech 1919-1938 byla PhDr. Alice Masaryková. Za jejího působení vyvíjela tato organizace rozsáhlou zdravotnickou, charitativní a sociální činnost. Málokdo dnes ví, že nahrazoval nedostatky státní zdravotní zprávy, budoval zdravotní ústavy, zřizoval poradny pro matky a děti, ambulatoria, jesle, siročince, útulky pro starce, organizoval dopravní zdravotní službu, správu státní ošetřovatelské školy, výchovu tzv. samaritánů a spoustu dalších činností. V období hospodářské krize měl nezastupitelné místo v charitativní činnosti. Po německé okupaci byl ČSČK rozpuštěn a veškerý majetek v odhadu 170 miliónů předválečných korun zabaven. Členové a funkcionáři byli zatčeni, uvězněni v koncentračních táborech a řada z nich popravena. Kdo zůstal na svobodě, aktivně se zapojoval do odbojové činnosti, zachraňoval vězně z transportů a pochodů smrti, pomáhal v oblastech postižených bombardováním a všude tam, kde bylo potřeba.

V prvních dnech po 2. světové válce pokračoval ČŠČK v duchu tradic první republiky. Obrovský úkol však čekal Pátrací službu ČSČK, která byla zaplavena tisíci žádostmi po nezvěstných. Únorový převrat v roce 1948 znamenal pro Československý červený kříž ztrátu ve své samostatnosti a nezávislosti. ČSČK byl zařazen mezi společenské organizace a začleněn do jednotné Národní fronty. Dorost ČSČK byl násilně přiřazen do Pionýrské organizace a ČSM. I přes náročné podmínky odváděl ČSČK v letech 1948-1989 mnoho prospěšné práce pro potřebné. Stát sice převzal péči o zdraví lidu, sociální zabezpečení, osvětu, výchovu a kulturu, ale ČSČK jeho činnost v řadě případů doplňoval, včetně náročných úkolů, mezi které patřilo od r. 1960 dobrovolné dárcovství krve. Bohužel stigma „komunistické“ organizace díky začlenění do Národní fronty si nesl i po sametové revoluci. Ač se navrátil k důslednému dodržování sedmi principů a obnovil nezávislost a samostatnost, spousta členů, kteří ČSČK využili k tomu, aby nemuseli vstupovat do Komunistické strany, jej houfně začali opouštět.

ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK&ČP. Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže. Z tohoto poslání vyplývá veškerá činnost Českého červeného kříže. Poslání ČČK vyplývá ze Statutu mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce a je definováno v zákoně č. 126/1992 Sb. a Stanovách ČČK. Základními principy hnutí Červeného kříže jsou Humanita, Neutralita, Nestrannost, Nezávislost, Dobrovolná služba, Jednota a Světovost. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

K 31.12.2017 měl ČČK celkem 16.758 členů a dobrovolníků sdružených v 494 Místních skupinách ČČK v 68 Oblastních spolcích ČČK.