Rohy, parohy, zuby…

Tradice je třeba zachovat a proto i letos naše duo Freddie a Vlk navštívili přehlídku trofejí, pořádanou v Lučinách u Kyselky Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., divizí Karlovy Vary. Jako obvykle jsme zajišťovali první pomoc – naštěstí opět bez nutnosti zasahovat, a tak jsme se mohli věnovat osvětě. Freddie v poloze ležmo na zádech sloužil jako trenažér KPR a Vlk povídal, povídal, povídal… a fotil menší i větší zájemce o nácvik této dovednosti. Velký zájem byl též o materiály ČČK – omalovánky, příručky, šátek s natištěnými návody k jeho použití (škoda, že se už asi nedělají…).

Sobotní dopoledne se přehouplo v odpoledne, návštěvníci se postupně vytráceli a tak jsme se vytratili i my, unavení, ale s dobrým pocitem, že jsme třeba na akci nebyli zbytečně.

P.S.: Freddie je fantom J

Vlk

Potřebným vychází vstříc také v Horní Blatné

Nově vzniklé ošacovací středisko je přístupné od začátku května. Obecní úřad Horní Blatná vyšel vstříc MS ČČK Krušné Hory – Horní Blatná a poskytl bezplatně potřebné prostory. Středisko slouží potřebným každý všední den po telefonické domluvě a zájemci ho najdou na adrese nám. Sv. Vavřince 1, Horní Blatná. Činnost v  ošacovacím středisku je dobrovolná práce členů a dobrovolníků MS ČČK.

Postupně rok od roku stoupá počet osob, kterým je potřeba v jejich tíživé životní situaci pomáhat. Ošacovací středisko je účelově provozované k plnění poslání a úkolů ČK a ve své praxi ukazuje význam základních principů, kterými jsou humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost. Od jejich formulace uplynulo více než padesát let. Díky nim se zvedají pomyslné závory a můžeme se tak dostat k těm, kteří naši pomoc opravdu potřebují, ať jsou kdekoli.

Pomoc občanům Ukrajiny pokračuje

Karlovarský Červený kříž i nadále pokračuje nejen v pomoci materiální, ale také v humanitární pomoci ukrajinským rodinám s dětmi. Jsme v kontaktu se spoustou rodin, které mají pobyt v našem regionu. Připravujeme pro ně řadu podporujících aktivit – výtvarné workshopy, pohybové aktivity, kurz finanční gramotnosti. Cílem je podpořit socializaci ukrajinských dětí i jejich rodičů. Tyto aktivity navíc nabízí smysluplné využití volného času.

Podařilo se spojit zajímavé s užitečným

Karlovarský Červený kříž nabízí několik variant kurzů a záleží na každém člověku, v jakém rozsahu ho chce absolvovat. Nejvíce žádaný je kurz Novinky v předlékařské první pomoci s interaktivní formou výuky. Necelá dvacítka účastníků této nabídky využila a prošla jak teorií, tak nácvikem praxe, který byl podaný zážitkovou formou.

Kurz dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem bylo si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblížil problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí bylo i zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů.

Znovu se ukázalo, že teorie je základem pro praxi a že se bez ní nelze obejít. Asi nikdo z účastníků si nepřeje, aby si své nové znalosti mohl vyzkoušet doopravdy. Pokud to ale bude nutné, mohou získané znalosti zachránit život.

Spojit zajímavé s užitečným se podařilo karlovarskému Červenému kříži, který zorganizoval další z kurzů první pomoci.

Karlovarské ošacovací středisko ČK

Přes třicet let karlovarský Červený kříž provozuje ošacovací středisko. Zprostředkovává pomoc lidem, kteří se ocitli v sociální nouzi či jiné krizové situaci. Pomoc je určena lidem bez domova, samoživitelům, rodinám s více dětmi, seniorům, zdravotně postiženým, propuštěným z výkonu trestu… Zkrátka všem, kteří ji potřebují, ať už se do svízelné situace dostali kvůli ztrátě zaměstnání, živelné pohromě, nebo z jiného důvodu.

Počty dárců materiální pomoci se stále zvyšují, vloni jich přišlo celkem 2 000.

Rok od roku ale také narůstá počet klientů a osob se žádostí. V loňském roce jsme pomohli 3 000 osobám. Doufáme, že lidé z karlovarského okresu budou i letos dobří a obětaví a že jim nebude lhostejná životní nouze některých ostatních lidí. Do střediska je přijímáno obnošené, ale čisté a použitelné šatstvo ne starší 10 let.

Červený kříž slavil svůj Světový den

Osmý květen si většina lidí v Česku připomíná jako den, kdy jsme byli osvobozeni od fašismu. Toto datum je ale důležité i v jiných zemích: je totiž zároveň Světovým dnem Červeného kříže a Červeného půlměsíce. U jeho příležitosti uspořádal karlovarský Červený kříž tradiční osvětovou akci nazvanou Proč právě Světový den Červeného kříže?

Proč je tímto datem právě 8. květen? Je jím den, kdy se narodil zakladatel Červeného kříže Henri Dunant, iniciátor první z Ženevských úmluv. O něm i o další historii organizace se mohli dozvědět zájemci, kteří navštívili karlovarský Červený kříž, kde si mimo jiné mohli prohlédnout výstavu fotografií.

V odpoledních hodinách se ukutečnil seminář s názvem Zachraňte své blízké – nové trendy a postupy v první pomoci. Součástí byly názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů.

Heslem letošního Dne je Vše, co děláme, vychází ze srdce –  #fromtheheart.

Mgr. Michael Novotný: Pohybové hry a aktivity ve venkovním prostředí v MŠ a na 1. stupni ZŠ

Cílem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je poskytnout takové vzdělávání, které uplatní na svých pracovištích a posílí své profesní kompetence.

4.května se uskutečnil seminář určený pro učitele mateřských škol a prvních stupňů základních škol, pedagogy volného času a vychovatele. Osvojili si množství her, které lze hrát s dětmi v rámci pohybových chvilek v mateřské škole, v nižších ročnících ve družině a ve volnočasových kroužcích s obecně herním a sportovním zaměřením.

Pohybové aktivity v předškolním věku jsou velice důležité pro harmonický vývoj dítěte a měly by být zařazovány do každodenních činností v mateřských školách.  Činnosti lze velice dobře zařadit do vzdělávací nabídky v mateřské škole nebo do pohybového kroužku. Hry a aktivity jsou upraveny tak, aby je děti předškolního věku zvládly bez větších obtíží, a to i ty, které mají menší pohybové a tělesné předpoklady. Hry a aktivity nejsou nenáročné na pomůcky a každou lekci lze zvládnout v krátkém časovém intervalu.

Mgr. Michal Novotný je autor knížek pro děti předškolního věku, pedagogický pracovník, lektor pedagogiky předškolního věku.

Akreditovaný kurz Zdravotník zotavovacích akcí

V termínu od 7. – 28. dubna se uskutečnil kurz, který byl určen pro všechny, kteří mají zájem vykonávat funkci zdravotníka na školách v přírodě, lyžařských výcvicích či táborech a jiných akcích. Jde o nejobsáhlejší kurz v naší nabídce výuky první pomoci. Základem kurzu bylo osvojení teoretických poznatků a praktických dovedností první pomoci, které jsou potřebné k zajištění zdravotnického zabezpečení pořádaných akcí. Obsahem kurzu byl i praktický nácvik v bazénu, kde se naučili základy poskytování první pomoci tonoucím.

Výstupem tohoto kurzu bylo složení závěrečných zkoušek z písemného testu, ústní zkoušky a praktické zkoušky. Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu bylo uděleno absolventům osvědčení, které je opravňuje vykonávat činnost zdravotníka na zotavovacích akcích, školách v přírodě, výletech, táborech atd.

Láká Vás toto zaměření a rádi byste vykonávali zdravotnický dozor a byli schopni takto pomáhat dalším lidem? Pro rok 2023 pro Vás máme připravené i další termíny kurzů Zdravotníka zotavovacích akcí.

Závěrečné zkoušky Asistentů pedagoga

28.dubna bylo studium ukončeno závěrečnou zkouškou před komisí, podmínkou pro úspěšné ukončení studia je:

  • minimálně 75 % účast na přímé výuce
  • absolvování pedagogické praxe v plném rozsahu (dle kritérií zadaných při zahájení kurzu)
  • úspěšné složení závěrečné zkoušky před komisí

Zkouška obsahovala pohovor o pedagogické praxi absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí, písemnou i ústní formou.

Na základě vykonané závěrečné zkoušky obdrželi absolventi Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání „Studium pro asistenty pedagoga“ podle § 20 odst. 1 písm. b), d), f) a odst. 2 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Školení první pomoci s nejvyšší odborností

Podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání v oblasti první pomoci se rozhodl zaměstnavatel v příspěvkové organizaci Karlovarského kraje. Záleželo na zaměstnavateli, jak školení první pomoci pojme – jako povinnou (nezajímavou) přednášku nebo zainvestuje do spolku, který první pomoc školízážitkovou metodou.

Karlovarský Červený kříž uskutečnil školení zaměřené na poskytování neodkladné první pomoci. Nabídl názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace. Praktický nácvik a reálně vypadající simulace první pomoci vtáhla účastníky do akce. Lektor vyvrátil mýty o první pomoci, které kolují mezi lidmi, a vše logicky odůvodnil.

Kurzem první pomoci by měl projít každý bez rozdílu věku, původu a typu práce. Zachránit život za to stojí!