Zachráníš život 2023

Akci s názvem Zachráníš život? uspořádal v sobotu 30. září v hypermarketu Globus karlovarský Červený kříž. Jejím cílem bylo zlepšit informovanost veřejnosti o první pomoci, zmírnit obavy lidí, kteří se nečekaně ocitnou v roli záchranářů, a zvýšit jejich znalosti a dovednosti v praktické části resuscitace. Mnohé z přihlížejících překvapila fyzická náročnost při oživování na figurínách. Samozřejmostí bylo maskování poranění, různá krvácení, rozsáhlé popáleniny či modřiny. Desítky lidí si vyzkoušeli tzv. opilecké brýle nebo si nechali změřit tlak. Odměnou jim byly drobné propagační předměty s tématikou první pomoci. Pořádání podobných akcí je potřebné, aby lidem připomněly, že první pomoc jsou v podstatě jen dvě holé ruce, zdravý selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému člověku.  Včasné poskytnutí první pomoci může zvýšit podíl lidí, kteří se vrátí do normálního života, až na 70 procent.

Zlaté kříže pro dárce krve

V klášterním kostele sv. Antonína Paduánského v Sokolově 25. září 2023 karlovarský Červený kříž udělil Zlatý kříž ČČK 2. a 3. třídy téměř pěti desítkám dárců krve, kteří dovršili počet 80 a 120 bezpříspěvkových odběrů. Jedná se o dárce krve a krevní plazmy, kteří po řadu let míří do transfuzního oddělení v Sokolově. Dárci získali drobné dárky, symbolické červené růže, a především Zlatý kříž s osvědčením o oprávnění jej nosit.

Přišli poděkovat nejen zástupci státní správy či zdravotních pojišťoven, ale také místostarostka Sokolova Renata Oulehlová: „Ocenění Zlatý kříž ČČK je jasným vyznáním hodnoty a významu, který bezplatní dárci krve a krevní plazmy představují pro naši společnost. Jejich neziskový přínos zachraňuje životy a je neocenitelným darem pro ty, kteří potřebují transfúzi krve,“ doplnila. Primářka transfuzního oddělení sokolovské nemocnice Zuzana Fialová ve svém vystoupení především vyzdvihla lidský postoj, kterým dárci nezištně přispívají k záchraně zdraví a lidských životů. Představitelé karlovarského Červeného kříže vše zakončili těmito slovy: „Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.“

Slavnostní oceňování dárců je realizováno za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Den zdraví a bezpečí

Základní škola Jana Amose Komenského Karlovy Vary realizovala 22. září v areálu školy aktivity pod názvem Den zdraví a bezpečí. V areálu byly prezentovány složky IZS a ukázka vojenské zdravotní techniky. Součástí akce byla i prezentace karlovarského Červeného kříže.

 

Víkendové akce karlovarského Červeného kříže

Třetí víkend v září patřil mezi náročnější  – byl ve znamení zdravotnických dozorů a výuky první pomoci – akce zaměřené právě na první pomoc k příležitosti Světového dne první pomoci.

V Klášteře Teplá se konala akce Den otevřených dveří, kde jsme zabezpečili zdravotnický dozor. Po celý den probíhaly zajímavé hry a soutěže pro malé i velké účastníky, naštěstí se vše obešlo bez větších úrazů a zdravotníci ošetřili jen pár drobných poranění bez nutnosti volat záchrannou službu.

Ve výuce první pomoci jsme vzdělávali pedagogy volného času ze Sokolova. Kurz byl zaměřený na praktické vyzkoušení první pomoci, týkající se hlavně úrazů a náhlých stavů u dětí, se kterými se během pedagogické praxe mohou pedagogové nejčastěji setkat. Nácvik je nepostradatelný k získání této dovednosti a v žádném případě jej nemůže nahradit jen teoretický výklad. Pro rodiče/prarodiče s dětmi byl připravený kurz Výuka první pomoci zážitkem, kde se učily základy první pomoci u dětí. Byl také zahájený kurz pro vykonávání pozice asistent pedagoga, kde účastníci byli proškoleni v oblasti BOZP.

Podzimní studium pro asistenty pedagoga

Třetí víkend v září byl pro účastníky kurzu Studium pro asistenty pedagoga v podstatě novým začátkem školního roku. Vzdělávací studium je zaměřeno na získání znalostí a dovedností pro činnost asistenta pedagoga.

Absolventi se uplatní jako asistenti pedagoga v předškolních zařízeních, ve všech typech škol a školských zařízeních, kde se vzdělávají děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami. Je připraven vykonávat pod přímým metodickým vedením pedagoga pomocné práce zaměřené na podporu dětí při adaptaci na školní prostředí a začleňování se do společnosti a pomáhat pedagogickým pracovníkům školy při výchovně vzdělávací činnosti, komunikaci s dětmi, jejich rodiči a komunitou.

Nám nezbývá, než popřát studentům hodně studijních úspěchů.