Michael Novotný: Tvořivá dramatika jako prostředek pro rozvoj emoční a sociální inteligence

2. února se uskutečnil seminář v časovém rozsahu 8 hodin pro učitelky z mateřských škol na téma Tvořivá dramatika v mateřské škole. Paní učitelky se seznámily se škálou dramatických her a činností, které rozvíjejí prosociální chování, kooperaci a kognitivní procesy. Osvojily si strukturu lekce, metody a techniky dramatické výchovy na konkrétních příkladech her podporující správné sociální – prosociální chování, kooperaci, potlačující agresivitu aj. A protože i tady hrozí, že může dojít k úrazu, na závěr byly seznámeny s problematikou u dětí při úrazech a neúrazových naléhavých stavech.

I tentokrát se lektorovi podařilo navození příjemné a pohodové atmosféry.

Spolupráce OS ČČK Karlovy Vary s Červeným křížem v Bosně a Hercegovině

Členové OS ČČK Karlovy Vary se v letošním roce chystají spolupracovat s organizací Červeného kříže v Bosně a Hercegovině. Spočívala by ve výměně zkušeností, humanitární pomoci a v neposlední řadě i návštěvě center Červeného kříže v Distriktu Brčko a Živinici. V posledním válečném konfliktu, po rozpadu bývalé Jugoslávie, sehrál Červený kříž v této zemi významnou roli, nejednalo se jen o humanitární pomoc, ale i o následnou výpomoc s vyhledáváním nezvěstných osob a spojování rodin. Rozvoj zahraniční spolupráce, nejen s touto zemí, je pro nás přínosný. Bosně a Hercegovině byl udělen kandidátský status pro vstup do Evropské unie.

Michal Dubec: učitel, lektor, autor pedagogických publikací

Dne 30. ledna 2023 se uskutečnil seminář Společně s rodiči, který seznámil pedagogy s tím, jak s rodiči komunikovat tak, aby se neprohluboval konflikt, nedělali věci, které nechceme a zároveň vedli rodiče k jejich dílu odpovědnosti za chování svých dětí.

Účastníci si osvojili konkrétní principy, které snižují počet konfliktů a usnadňují dosahování porozumění v komunikaci s rodiči a spolupráci. Cílem bylo zlepšit naše sebeovládání v konkrétních situacích s rodiči.

Lektor Mgr. Michal Dubec, Ph.D. se seberealizuje prostřednictvím učení, a to především v tématech vedení dětí k odpovědnosti a samostatnosti a práce s vlastními emocemi během učení. Učil na základní škole a na gymnáziu dějepis, osobnostní a sociální výchovu, občanskou výchovu a ZSV. Absolvoval mj. sociálně-psychologický výcvik vedený PhDr. Zdenkem Matulou.

 I my organizátoři se těšíme na další spolupráci s panem lektorem, která se uskuteční dne 14.2.2023, tentokrát na téma Jak zvládat své emoce ve škole.

Den oslavy života 2023

Den 22. ledna je známý mimo jiné jako Den oslavy života. Den, kdy bychom se všichni měli na chvíli zastavit a potichu poděkovat za to, že máme možnost poznávat krásy i stinné stránky života. Každý se ovšem můžeme dostat do situace, kdy bez rychlé reakce a správné péče ve vybaveném zařízení můžeme o život přijít.

OS ČČK Karlovy Vary pravidelně svou činností společnosti připomíná, že ačkoliv bývá těžké tuto krutou realitu přijmout, někdy život osob kolem nás může záviset na minutách a sekundách. Jindy může vzniknout situace, kdy je potřeba doplnit ztracenou krev, kterou neumíme vyrobit synteticky. Proto bychom každý měli ovládat základy první pomoci a zvážit možnost dárcovství krve. Nikdy nevíme, kdy se i my dostaneme do momentu, ve kterém se náš život ocitne v rukou někoho jiného.

Nový rok – nový kabátek

Spousta z nás si na začátku nového roku dává jako předsevzetí dosáhnutí svého nejlepšího já. Oblastní spolek Českého červeného kříže K. Vary není výjimkou – letošní rok bychom se rádi zaměřili na modernizaci i zpříjemnění našich prostorů. Jako první dostalo „nový kabátek“ naše ošacovací středisko. Dne 18.01.2023 jsme tak po vánoční pauze opět zahájili provoz ošacovacího střediska, které pravidelně pomáhá sociálně slabým rodinám s dětmi. Zájem o tuto službu je i v roce 2023 velký, navštívil nás rekordní počet osob.

Ošacovací středisko funguje na principu vzájemné pomoci – dary ve formě hraček, oblečení i dětských potřeb věnují občané prostřednictvím OS ČČK Karlovy Vary potřebným rodinám, které mají možnost si dle svého uvážení a zdarma vybrat vše, co potřebují. Děkujeme všem, kteří nejsou lhostejní ke svým spoluobčanům.

Modely řešení problémových situací

Dne 13.1.2023 se uskutečnil seminář Řešení problému ve třídě, který vedla Mgr. Martina Kekulová, lektorka pro přímou práci s dětmi, žáky a třídními kolektivy v oblasti primární prevence rizikového chování. Její seminář vyvolal mezi učiteli velký zájem.

„Strávili jsme příjemné dopoledne a těšíme se na další přednáškuuvedla jedna z posluchaček. I my organizátoři se těšíme na další spolupráci s paní lektorkou.

Knihovnička pro návštěvníky OS ČČK Karlovy Vary

01.01.2023 vyrazili členové Místní skupiny I.P. Pavlova na Novoroční túru do karlovarských lesů. Počasí bylo téměř jarní a tak se zapojily i ti nejmenší členové, pro které se připravila „fáborková hra“ s úkoly z první pomoci v terénu. Úkoly plnily znamenitě a procházka utekla v příjemné atmosféře, ukončení proběhlo v sídle OS ČČK Karlovy Vary, kde byla představena nová knihovnička pro návštěvníky Ošacovacího střediska OS ČČK Karlovy Vary. Zájemci si zde mohou zapůjčit nejen beletrii pro dospělé, ale také dětské knihy. Řada knih je novinkami na pultech knihkupectví.

Blahopřání k 90. narozeninám paní Vilmě Jirsákové

Paní Vilma Jirsáková, která 28. prosince oslaví 90. narozeniny, je aktivní členkou ČČK již od svého mládí. Zároveň je nejstarší členkou ČČK v Karlovarském kraji. Obětavě a nezištně pracuje v karlovarském ošacovacím středisku. Aktivně se podílí na činnostech v MS ČČK I. P. Pavlova. Za práci, kterou v této humanitární organizaci odvádí, jí patří velké poděkování a naše úcta. Je to náš anděl!

Přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let.

Ošacovacího střediska 2022

Ošacovací středisko ČČK slouží občanům v Karlových Varech přes třicet let. Zařízení, které začalo fungovat v roce 1990, bylo založeno pro potřeby sociálně znevýhodněných občanů – zajišťuje nebo zprostředkovává pomoc lidem, kteří se ocitli v sociální nouzi či jiné krizové situaci. V letošním roce byla poskytovaná pomoc i ukrajinským uprchlíkům. Vzrostl i počet bezdomovců (Bezdomovec či bezdomovkyně je někdo, kdo nemá domov či možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší. Termín bezdomovectví pak označuje způsob života této osoby a existenci tohoto jevu).

Forma poskytované služby je ambulantní a celkový počet klientů byl téměř 7 000 osob. Bylo vydáno více než 60 000 ks ošacení a věcí do domácnosti.