Oblečení pro děti v době koronaviru

Kvůli koronaviru se opět zavřeli obchody s textilem a obuví, a tak rodiče chodí bezplatně „nakoupit“ dětem oblečení na zimu do karlovarského ošacovacího střediska. A nejen pro ně. Oblečení, které si lidé vyberou pro sebe, si nezkoušejí. Vše probíhá za přísných hygienických podmínek včetně dekontaminace nákupních košíků.

Z důvodu vysokého zájmu o tuto službu platí kromě hygienických pravidel i  pravidla morální. Doufáme, že se u nás darované oblečení nestane nedostatkovým zbožím.

Podzimní „COVID“ online výuka pro žáky 1.stupně

Dnešním dnem odstartovala online výuka pro některé děti rodičů, kteří
navštěvují naše ošacovací středisko. Na základě zájmu ze stran rodičů
jsme připravili materiály a jedné rodině zapůjčili notebook, aby bylo
možné se také zapojit do online výuky. Dnes začala výuka čtecí páteční
hodinou – vedle doučovaných dětí se směle zapojili také jejich starší
sourozenci a naše „čtecí hodina“ utekla velmi příjemně. Přestože děti
byly odlišného věkové složení od 2. do 5. třídy, tak četli všichni se
zájmem, přes víkend děti mohou nakreslit obrázek, nejhezčí obrázek bude
odměněn poukázkou na nákup knihy v knihkupectví.

Narozdíl od jarního online doučování jsme se poučili a připravili dětem
také papírové podklady pro výuku, bohužel ne všude je kvalita
internetového spojení vyhovující pro tyto přenosy. Těšíme se na obrázky
a na nasazení děti při další hodině.

První pomoc pro pedagogy

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se 1. října uskutečnil akreditovaný seminář MŠMT s názvem Základní principy první pomoci s ohledem na školská zařízení. Cílem semináře bylo rozšířit teoretické vědomosti a především praktické dovednosti pedagogů. Seminář dal základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života.

Účastníci si tyto znalosti utvrdili a osvěžili, doplnili mezery a teoreticky se připravili na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblížil problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bylo zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů. Seznámili se i se zařízením zvaným defibrilátor.

Světový den první pomoci 2020

Letos jsme si z důvodu současné pandemie komorně připomněli Světový den první pomoci. V sobotu 12. září jsme za zvýšených hygienických podmínek vzdělávali v dopoledních i odpoledních hodinách malé skupinky zájemců v laické první pomoci. Téma znělo „První pomoc a pandemie.“ Součástí akce byly také názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů.

Hrozba nákazy ovlivňuje v každodenním životě nás všechny ve všech oblastech, přesto se každý může dostat do situace, kdy bude nezbytné poskytnutí první pomoci… poté si může položit otázku „nevystavuji se velkému riziku?“, a právě proto by měl být každý na tuto možnost připravený. Věříme, že pokud by k tomu někdy došlo a proškolená osoba by musela zasahovat, postižený by měl velkou šanci na záchranu života.

Účastníci si odnesli kromě propagačních materiálů i informace o interaktivní mobilní aplikaci První pomoc, která se dá zdarma stáhnout.

Darovat nebo vyhodit?

Po opakovaných problémech jsme nuceni požádat všechny dárce nejen ošacení, ale i co darují drobné vybavení do domácnosti, o zvážení jejich daru. Někteří přinášejí věci ve stavu, kdy jsou již zcela nepoužitelné (špinavé, roztrhané, rozbité) a svůj „dar“ neznámí dárci nechají ležet před vchodem do prostor organizace, aniž by nám to dali na vědomí. My pak takové „dary“ musíme na své náklady likvidovat, což nás stojí velké finanční prostředky. Rádi bychom Vás tímto poprosili, zda byste vše před darováním prohlédli a vyřadili poškozené věci, které my nemůžeme již dále využít.

Prostřednictvím našeho ošacovacího střediska se snažíme pomáhat sociálně slabším skupinám obyvatel. Činnost střediska je spolufinancována z prostředků Statutárního města Karlovy Vary.

Zdravotník zotavovacích akcí – akreditovaný MŠMT – rekvalifikační program

 č. j.: MSMT- 25252/2020-2/284

Pracovní činnost: Zdravotník zotavovacích akcí

Celková hodinová dotace: 41 hodin (22 hodin teoretické výuky + 19 hodin praktické výuky)

 Vstupní předpoklady: Ukončené střední vzdělání, dosažení 18 let, není potřeba žádného

předchozího vzdělání v oboru, dobrý zdravotní stav.

Forma vzdělávání: Prezenční

Absolvent kurzu:

Absolvent kurzu je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích dle vyhlášky č. 422/2013 Sb. Ovládá a poskytuje první pomoc a uplatní se zejména jako zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a jiných podobných akcí pro děti a mládež. Dále může působit jako zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích. Absolvent se orientuje v akutních stavech a vybraných onemocněních, v základech hygieny a epidemiologie. Vede a archivuje náležitou dokumentaci. Znalosti využívá ke kontrole hygienických podmínek a epidemiologických opatření, předepsaných odpovídající vyhláškou. Dodržuje práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí.

Akreditovaný kurz je ukončen závěrečnou zkouškou – písemným testem a praktickou zkouškou.

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č.176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení je účastníkovi uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Zdravotník zotavovacích akcí.

Platnost osvědčení je neomezená.

Místo studia:  Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary – školicí středisko

Kollárova 551/1

360 09 Karlovy Vary

Informace:     602 865 110 Věra Sládková

Cena:             3 300,- Kč

 

Znovu otevření ošacovacího střediska ČČK

Karlovarský Červený kříž opět otevřel po letních prázdninách oblíbené ošacovací středisko. Provoz střediska zůstává beze změny – každou středu od 9:00 do 14:00 hodin. Lidé v nouzi na základě doporučenky, které jim vystaví například úřady práce, sociální odbory městských obvodů či neziskové organizace s terénními programy pro lidi ohrožené sociálním vyloučením, dostanou bezplatně nezbytné ošacení, obuv či základní vybavení do domácnosti (vše pochází z darů spoluobčanů). Činnost střediska je spolufinancována z prostředků Statutárního města Karlovy Vary.

Doufejme, že provoz nebude omezený z důvodu opatření proti šíření nákazy Covid-19. Pro vstup do šatníku stále platí některá hygienická pravidla – zároveň se zde může pohybovat maximálně tři návštěvníci a každý je povinen mít zakrytá ústa a nos.