Den otevřených dveří 2020

Již několikátým rokem uspořádal ČČK Karlovy Vary den otevřených dveří. Své prostory jsme otevřeli veřejnosti třetí sobotu v lednu nového roku, tedy 18. 1. 2020. Pro účastníky jsme vytvořili hned několik informačních center, kde se zájemci mohli dozvědět o činnostech karlovarského Červeného kříže. Dopoledne bylo věnováno výuce první pomoci na namaskovaných poraněních, které vypadaly velmi realisticky. „Tato poranění vypadají dost skutečně, až se mi z toho dělá trochu špatně.“ pochválil práci našich maskérů jeden z návštěvníků. Mezi odpolední činnosti jsme zařadili informování zájemců o historii ČK, dárcovství krve a ošacovacím středisku. Závěrem dne návštěvníci zhlédli krátké filmy, které byly zaměřeny na první pomoc při dětských úrazech.

Celou akci hodnotíme velmi pozitivně, zájem o první pomoc v našem kraji stále stoupá, což nám činí obrovskou radost. Doufáme, že se nám podařilo některé namotivovat, aby se také stali členy ČK.

Mikuláš, čert, anděl a první pomoc

30. listopadu se uskutečnil 25. ročník Mikulášské jízdy, organizátorem akce byl Železniční spolek Klub M131.1. Jednalo se o akci spojenou s rejem a dováděním čertů, kteří byli doprovázeni několika anděly a Mikuláši. Ze Sokolova byla vypravena nejen parní lokomotiva,  ale i motorové vlaky plné dětí s rodiči, které je odváželi do malé obce Hřebeny na Kraslicku. Na trase je čekalo několik expozic strašidel, obrázků či malých čertíků, hrajících si v pekelných sklepech. Samotná cesta končila v podhradí Hartenbergu na tzv. Cikánském dvoře. Během celého denního programu bylo k vidění mnoho kulturních představení. Pro přítomné bylo také připraveno drobné občerstvení a balíčky plné sladkostí. A co více dodat? Jen to, že karlovarský Červený kříž tady zajišťoval zdravotnické dozory pro více než dva tisíce účastníků. Až na pár drobných úrazů se nikomu nic nestalo, a tak jsme si všichni mohli tuto událost prožít v klidu a bez stresu.

 

Rozhovor s dárcem krve se studentem Lukášem Šebestou

Letos si připomínáme 100 let od založení Československého červeného kříže – přímého předchůdce současného ČČK. Už 100 let nečekáme, až pomůže „někdo jinej“. Někdo jiný totiž neexistuje. Náš Červený kříž již století druhým pomáhá nebo je učí, jak pomoci….

Ráda bych Vám položila pár otázek na téma darování krve

 1. Pamatujete si na svůj první odběr krve, a jaký to byl pocit?

Můj první odběr krve byl docela nedávno, tudíž si to velice dobře pamatuju. Ze začátku jsem byl nervózní, nevěděl jsem pořádně co očekávat, ale čím víc jsem se blížil k tomu samostatnému odběru krve, tím jsem se cítil klidnější. Netuším, jestli to bylo lidmi co se o mě “starali”, anebo tím, že jsem byl víc a víc informovaný co se bude dít. Nejspíš to bude obojí. Během odběru šlo všechno hladce a stejně i po něm. Takže jsem z toho měl velice dobrý pocit.

 1. Kolik máte v současné době bezplatných odběrů krve?

Zatím pouze jeden, jelikož teprve nedávno jsem dovršil osmnácti let, ale určitě v tom plánuju pokračovat.

 1. Jak často chodíte darovat krev?

Jak už jsem říkal, daroval jsem krev pouze jednou, ale chci, abych ji mohl nadále darovat kdykoli to bude možný.

 1. Jakým způsobem je Vaše bezplatné dárcovství oceňováno zaměstnavatelem?

Jelikož jsem student, tak nijak ohodnocen nejsem mým zaměstnavatelem.

 1. Zkusil jste přivést k dárcovství i někoho dalšího?

Nemůžu říct, že jsem přímo někoho zkusil k tomu přivést ale, když jsem se svými známými o tom mluvil tak mi na konci řekli, že by také rádi darovali krev ale buď jsou mladí zatím, anebo se k tomu zatím nedostali.

 

 

 

 

 

Působení ošacovacího střediska

Poskytované služby karlovarského Červeného kříže pro sociálně slabé občany (samoživitele, rodiny se třemi a více dětmi, staré a nemocné, osamělé lidé, bezdomovce, vězně a propuštěné) v ošacovacím středisku využilo v letošním roce téměř 4 200 osob. Postupně rok od roku stoupá počet občanů, kterým je potřeba v jejich tíživé životní situaci pomáhat. Činnost střediska je spolufinancována z prostředků Statutárního města Karlovy Vary.

Od 19.12.2019 bude provoz uzavřen a otevře opět 15.1.2020. Platí i nadále, že v akutních případech zajistíme výdej ošacení a dalších potřebných věcí.

Závěrečná zpráva k projektu „I ty můžeš zachránit život. Nauč se první pomoc!“

motto: „první pomoc jsou dvě holé ruce, zdravý selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému člověku“

Český červený kříž první pomoc nejen školí, ale snaží se i jinými způsoby znalosti poskytování první pomoci aktivně propagovat a šířit mezi občany. Idea projektu vychází z poslání ČČK předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti. Náplní projektu je seznamování dětí a mládeže s principy ochrany zdraví a záchrany života. ČČK se snaží podchytit zájem o tuto problematiku už u těch nejmenších – u dětí v mateřských školách. S výukou první pomoci začínáme už u dětí, které jsou mnohem přístupnější  a zábavným způsobem se jim dá vnuknout základní myšlenka tohoto projektu – záchrana života – pomoc druhému. To, že seznamování se s principy ochrany zdraví je nejúčinnější u dětí školního věku a mládeže, vyplývá nejen z výše uvedeného, ale je to ověřeno dlouholetou praxí.

Děti ­(mladí zdravotníci z I. stupně) základních škol se každoročně zúčastňují soutěží Hlídek mladých zdravotníků. Starší děti (mladí zdravotníci II. stupně) mimo soutěží absolvují okresní studijní středisko, kde se zdokonalují zejména v praktickém poskytování první pomoci. Pomáhají při školení mladších dětí. Mladí lidé na středních školách se účastní soutěží družstev první pomoci, kde si procvičují především praktickou první pomoc, zabezpečují zdravotnické dozory na kulturních a sportovních akcích, školí mladé zdravotníky, připravují pro ně soutěže, studijní střediska atd.

V rámci výuky první pomoci dospělých – pro širokou veřejnost praktický výcvik v poskytování první pomoci (základní myšlenka: záchrana života – pomoc druhému) – kardiopulmonální resuscitace na resuscitačních fantomech, maskování poranění apod.

Cílem je vzbudit zájem lidí o problematiku poskytování první pomoci, seznámit se zásadami ochrany zdraví a naučit je teoreticky i prakticky ovládat život zachraňující úkony. Umět poskytnout zdravotnickou první pomoc by mělo patřit k základnímu vzdělání každého člověka. Její pravidla nejsou složitá, jde jen o to se s nimi vhodnou formou seznámit a jednoduchým nácvikem získat určitou zručnost. Velmi pozitivně se na těchto počtech projevuje skutečnost, že ČČK  je jako jediný v ČR držitelem Evropského certifikátu první pomoci uděleného Evropským referenčním centrem ČK pro Základní normu zdravotnických znalostí (2008). Karlovarský ČČK získal v tomto roce akreditace MŠMT na vzdělávací akce (MSMT-16135-2019-1-630):

 • Pedagog a žák v krizové situaci
 • Pedagog a žák s intoxikací (alkoholem, chemikáliemi, léky, drogami)
 • Cukrovka-Diabetes mellitus
 • Základy záchrany tonoucích
 • Základní principy první pomoci s ohledem na školská zařízení
 • Seznámení s problematikou úrazů dětského věku a jejich prevence
 • Seznámení s problematikou chronických chorob u žáků
 • Seznámení s problematikou u dětí při úrazech a neúrazových naléhavých stavech
 • Seznámení s problematikou u dětí při život ohrožujících stavech
 • Nové trendy ve výuce první pomoci

Na základě vyhodnocení byl zaznamenán kladný ohlas účastníků na realizované semináře. Z výsledků evaluačních dotazníků vyplývá, že v rámci semináře na problematiku první pomoci nejvíce zaujal praktický nácvik první pomoci, zejména možnost nácviku na kardiopulmonálních resuscitačních modelech a použití brýlí D.W. Eyes.

Projekt byl propagován po celou dobu realizace: Propagační a informační aktivity měly různou formu – letáky, pozvánky na akce, den otevřených dveří, přednášky, besedy, setkání,  internetové stránky www.cck-kv.cz, facebook, možnost individuální návštěvy a rozhovoru s koordinátorkou projektu. Veřejnost si tak mohla vybrat zdroj i formu získání informací, která mu nejvíce vyhovuje.

Výuka první pomoci v normách:

 • Základní norma zdravotnických znalostí
 • Zdravotník zotavovacích akcí
 • Ovládání automatického externího defibrilátoru (AED)
 • Kurzy první pomoci pro zaměstnavatele
 • Mladý zdravotník I. a II. stupně
 • Zdravotník ČČK – junior
 • Výuka první pomoci dospělých
 • Výuka pedagogů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Okresní studijní středisko ČČK
 • Okresní kolo soutěže MZ
 • Základy zdravotnických znalostí pro dobr. členy PO

   

  Do tohoto projektu se k 30.11.2019 zapojilo celkem 730 osob z celého regionu. Kdyby se jen jednomu jedinému člověku, který se ocitne v úzkých, dostalo účinné pomoci, nebyla naše práce marná.

   

 

Pražský kurz pro asistenty pedagoga

23.11.2019 jsme v Praze 6 zahájili kurz Studium pro asistenty, výuka probíhá v učebnách Fakultní mateřské školy se speciální péčí, která se nachází v ulici Arabská. A co všechno účastníky kurzu čeká? 80 hodin přímé teoretické výuky, splnění povinné 40hodinové praxe, kde budou moct nabyté znalosti a dovednosti uplatnit, a napsání závěrečné práce na zadané téma ve stanoveném termínu. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získají osvědčení, které je bude opravňovat k výkonu práce asistenta pedagoga. Přejeme hodně studijních úspěchů.

Rozhovor s dárcem krve panem Markem Osvalem

Ráda bych Vám položila pár otázek na téma darování krve.

 1. Pamatujete si na svůj první odběr krve, a jaký to byl pocit?

Na svůj první odběr si pamatuji, a bál jsem se, jestli to budu dobře snášet.

 1. Kolik máte v současné době bezplatných odběrů krve?

V současné době mám 44 bezplatných odběrů.

 1.  Jak často chodíte darovat krev?

Krev chodím darovat pravidelně každé tři měsíce.

 1. Jakým způsobem je Vaše bezplatné dárcovství oceňováno zaměstnavatelem?

Zaměstnavatel mě zatím neocenil, je mi trapné mu to říkat.

5. Zkusil jste přivést k dárcovství i někoho dalšího? 

K dárcovství jsem přivedl syna a dceru.