Darovat nebo vyhodit?

Po opakovaných problémech jsme nuceni požádat všechny dárce nejen ošacení, ale i co darují drobné vybavení do domácnosti, o zvážení jejich daru. Někteří přinášejí věci ve stavu, kdy jsou již zcela nepoužitelné (špinavé, roztrhané, rozbité) a svůj „dar“ neznámí dárci nechají ležet před vchodem do prostor organizace, aniž by nám to dali na vědomí. My pak takové „dary“ musíme na své náklady likvidovat, což nás stojí velké finanční prostředky. Rádi bychom Vás tímto poprosili, zda byste vše před darováním prohlédli a vyřadili poškozené věci, které my nemůžeme již dále využít.

Prostřednictvím našeho ošacovacího střediska se snažíme pomáhat sociálně slabším skupinám obyvatel. Činnost střediska je spolufinancována z prostředků Statutárního města Karlovy Vary.

Zdravotník zotavovacích akcí – akreditovaný MŠMT – rekvalifikační program

 č. j.: MSMT- 25252/2020-2/284

Pracovní činnost: Zdravotník zotavovacích akcí

Celková hodinová dotace: 41 hodin (22 hodin teoretické výuky + 19 hodin praktické výuky)

 Vstupní předpoklady: Ukončené střední vzdělání, dosažení 18 let, není potřeba žádného

předchozího vzdělání v oboru, dobrý zdravotní stav.

Forma vzdělávání: Prezenční

Absolvent kurzu:

Absolvent kurzu je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích dle vyhlášky č. 422/2013 Sb. Ovládá a poskytuje první pomoc a uplatní se zejména jako zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a jiných podobných akcí pro děti a mládež. Dále může působit jako zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích. Absolvent se orientuje v akutních stavech a vybraných onemocněních, v základech hygieny a epidemiologie. Vede a archivuje náležitou dokumentaci. Znalosti využívá ke kontrole hygienických podmínek a epidemiologických opatření, předepsaných odpovídající vyhláškou. Dodržuje práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí.

Akreditovaný kurz je ukončen závěrečnou zkouškou – písemným testem a praktickou zkouškou.

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č.176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení je účastníkovi uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Zdravotník zotavovacích akcí.

Platnost osvědčení je neomezená.

Místo studia:  Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary – školicí středisko

Kollárova 551/1

360 09 Karlovy Vary

Informace:     602 865 110 Věra Sládková

Cena:             3 300,- Kč

 

Znovu otevření ošacovacího střediska ČČK

Karlovarský Červený kříž opět otevřel po letních prázdninách oblíbené ošacovací středisko. Provoz střediska zůstává beze změny – každou středu od 9:00 do 14:00 hodin. Lidé v nouzi na základě doporučenky, které jim vystaví například úřady práce, sociální odbory městských obvodů či neziskové organizace s terénními programy pro lidi ohrožené sociálním vyloučením, dostanou bezplatně nezbytné ošacení, obuv či základní vybavení do domácnosti (vše pochází z darů spoluobčanů). Činnost střediska je spolufinancována z prostředků Statutárního města Karlovy Vary.

Doufejme, že provoz nebude omezený z důvodu opatření proti šíření nákazy Covid-19. Pro vstup do šatníku stále platí některá hygienická pravidla – zároveň se zde může pohybovat maximálně tři návštěvníci a každý je povinen mít zakrytá ústa a nos.

Je pro většinu lidí samozřejmost poskytnout první pomoc?

Klíčem k první pomoci je nejen dostatek znalostí a dovedností, ale především ochota pomoci druhému. Častým obrazem je právě bezohlednost či nezájem. Někdy vede i obava o vlastní zdraví a život. S dobou roste počet různých nehod a úrazů, opakovaně se stává, že řidič jede kolem havarovaného dopravního prostředku a nezastaví, aby se přesvědčil, zda někdo nepotřebuje pomoc či není v ohrožení života, projíždí bez povšimnutí a někdy ještě přidá plyn…„Když jde o činy, jsme mnohem egoističtější a lhostejnější, než si namlouváme“ (Melichar, 2012).

O míře empatie a zvládání emocí v takových stresových situací u člověka pojednává emoční inteligence. Karlovarský Červený kříž proto uspořádal 26.8.2020 seminář s názvem Jak rozvíjet emoční inteligenci. Obsahem bylo co je to emoční inteligence a jak moc ovlivňuje naše životy. Výhodou emoční inteligence je, že se ji lze naučit v každém věku. Tuto překážku je možné překonat zvýšením nejen teoretických znalostí, ale i praktických dovedností a celkovým zlepšením připravenosti lidí v situacích, kdy je nutné pomoci a to nejen v poskytnutí první pomoci.

Nový školní rok pro asistenty pedagoga

Už 5. září začínají nové kurzy Studium pro asistenty pedagoga v Karlových Varech a Praze 6. Kurz je určen jak zájemcům o profesi asistenta pedagoga, tak i stávajícím asistentům. V současné době jsou již připraveny prostory pro výuku i s učebním materiálem. Náplní kurzu je kromě běžného studijního programu i výuka první pomoci, kterou asistent pedagoga ve školské praxi plně využije. Těšíme se na Vás!

Cena Českého červeného kříže „Děkujeme“

Karlovarský Červený kříž se rozhodl ocenit ty MS ČČK, kteří aktivně pomáhali v době výjimečného stavu při zvládání epidemie Covid-19. Ve spolupráci s Českou mincovnou, která je partnerem celého projektu „Děkujeme“ je ražena pamětní medaile, která nese na rubu portrét Florence Nightingalové, patronky ošetřovatelek, jejíž 200. výročí narození si letos připomínáme. Postava F. Nightingalové byla zvolena proto, že významně ovlivnila Henri Dunanta při úvahách o založení Červeného kříže a také proto, že Medaile F. Nightingalové je nejvyšším oceněním Mezinárodního Červeného kříže právě pro ty, kdo se významně zasloužili o pomoc raněným a nemocným. Na líci jsou slova díků v jednacích jazycích Červeného kříže a v několika dalších jazycích.

Dárek trvalé hodnoty s věnováním, který bude navždy připomínat složitou dobu, bude MS ČČK předaný v září při příležitosti Světového dne první pomoci.

Ocenění za záchranu života

Nedávno celou republiku obletěla zpráva o tragické nehodě, kdy se mezi Perninkem a Novými Hamry srazily dva osobní vlaky. Sedmý červenec se tak stal dnem, při kterém nešťastnou chybou zemřeli dva lidé, a přes dvě desítky cestujících se zranilo. Projevila se ovšem také lidská solidarita a našli se lidé, kteří bez zaváhání přispěchali na pomoc zraněným. Tyto činy si zaslouží náležité uznání, proto karlovarský Červený kříž navrhne na ocenění za záchranu života šest lidí za jejich hrdinské jednání. Medaile „Za záchranu života“ je udělována za projev osobní statečnosti a rozhodnosti vyjádřené účinným zásahem vedoucím k poskytnutí první pomoci spoluobčanům bezprostředně ohroženým na životě.

Příspěvek na obědy

Místní spolek ČČK Valeč se již nějakou dobu věnuje pomoci seniorům. Jedním z jejich klíčových prvků pomoci jsou příspěvky na obědy pro občany Valče, kteří se nacházejí v důchodovém věku. Od roku 2015 byl zavedený příspěvek 5 Kč za oběd, bohužel vzhledem k ekonomické situaci se ceny za obědy zvedly a tato částka se stala nedostačující. Proto se místní skupina rozhodla podat návrh na zvýšení podpory na 10 Kč. Výsledek hlasování zastupitelstva obce Valeč byl jednoznačný, všichni návrh podpořili.

Pomáhání seniorům je velmi důležité, oceňují každou přispěnou korunu. Proto bychom rádi poděkovali obci Valeč, že se o své obyvatele tak starají.