Červený kříž v Karlových Varech učil finanční gramotnost

Dne 20. května se v učebně karlovarského Červeného kříže konal vzdělávací odpolední program zaměřený na finanční gramotnost. Tento seminář měl za hlavní cíl naučit účastníky efektivně hospodařit s penězi. Zvláštní pozornost byla věnována aktivitám pro sociálně slabé občany, s důrazem na navázání a prohloubení kontaktu s osobami společensky znevýhodněnými a jejich motivaci ke změně.

Účastníci semináře se naučili praktické dovednosti a strategie pro správu svých financí. Program zahrnoval několik klíčových témat. Prvním z nich bylo sestavování rozpočtu, kde byly představeny základní principy tvorby osobního nebo rodinného rozpočtu. Účastníci se dozvěděli, jak sledovat své příjmy a výdaje, jak priorizovat výdaje a jak stanovit realistické finanční cíle.

Jedním z hlavních cílů semináře bylo motivovat účastníky ke změně a k aktivnímu přístupu k vlastním financím. Sociálně znevýhodnění občané často čelí nejen finančním problémům, ale i psychologickým bariérám, které jim brání v efektivním hospodaření s penězi. Seminář se proto snažil budovat sebevědomí účastníků a ukázat jim, že i malé kroky mohou vést k významným změnám v jejich finanční situaci.

Seminář se setkal s pozitivní odezvou. Účastníci ocenili praktické rady a možnost individuálních konzultací. Mnozí z nich vyjádřili zájem o další podobné akce. Karlovarský Červený kříž plánuje pokračovat v organizaci vzdělávacích seminářů zaměřených na finanční gramotnost a další oblasti, které mohou přispět ke zlepšení životní situace sociálně slabých občanů.

Tradiční poděkování dárcům krve v Sokolově: Medaile MUDr. Jana Janského za nenahraditelnou pomoc

Dne 20. května 2024 se v Klášterním kostele sv. Antonína Paduánského v Sokolově konalo slavnostní oceňování bezpříspěvkových dárců krve. Tato významná událost byla věnována těm, kteří svými pravidelnými odběry krve přispívají k záchraně lidských životů. Slavnostní akt probíhal v historickém prostředí klášterního kostela, což dodalo celému aktu slavnostní a důstojnou atmosféru. Představitelé města a zástupci zdravotních pojišťoven přišli osobně poděkovat dárcům za jejich nezištnou pomoc.

Medaile MUDr. Jana Janského, pojmenované po slavném českém lékaři a objeviteli čtyř základních krevních skupin, byly uděleny dárcům, kteří dosáhli významného počtu odběrů. Mezi oceněnými byli jak dlouholetí dárci, tak i noví hrdinové, kteří teprve začínají svou cestu v dárcovství krve.

Primářka Transfuzního oddělení Sokolov, MUDr. Zuzana Fialová, ve svém proslovu zdůraznila, jak nesmírně důležitá je tato pomoc. „Bez pravidelných dárců bychom nemohli zajistit dostatek krve pro všechny potřebné. Děkujeme vám za vaše odhodlání a podporu.“ Dárcovství krve je nesmírně důležité a každý dárce je hrdinou. Transfuzní oddělení Sokolov a Český červený kříž děkují všem, kteří přispívají k záchraně lidských životů, a těší se na další spolupráci.

Karlovarský Červený kříž pořádá rekvalifikační kurz pro asistenty pedagoga

Karlovarský Červený kříž v současnosti pořádá rekvalifikační kurz Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga, který byl zahájen 18. května. Tento kurz je navržen tak, aby připravil účastníky na práci ve školách, poskytl jim potřebné dovednosti a znalosti pro efektivní podporu pedagogů a žáků.

Kurz zahrnuje jak teoretickou výuku, tak praktický výcvik. Účastníci se během kurzu učí základy pedagogiky, metody komunikace s dětmi a učiteli a techniky přizpůsobení výuky individuálním potřebám žáků. Dále se věnují tématům, jako je řešení výchovných problémů a podpora dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.

Jednou z významných výhod tohoto kurzu je možnost financování prostřednictvím Úřadu práce. Někteří účastníci mají nárok na úhradu ceny rekvalifikačního kurzu, což výrazně usnadňuje přístup ke vzdělání a zvyšuje šance na získání zaměstnání v této oblasti. „Jsem velmi vděčný za tuto příležitost. Díky podpoře Úřadu práce mám kurz hrazený a mohu se plně soustředit na studium,“ uvedl jeden z účastníků kurzu.

Rozšiřte své dovednosti s rekvalifikačními kurzy první pomoci

Karlovarský Červený kříž nabízí rekvalifikační kurzy první pomoci, které jsou přizpůsobeny jak začátečníkům, tak pokročilým. Tyto kurzy jsou ideální pro jednotlivce i organizace, které chtějí zdokonalit své schopnosti reagovat v krizových situacích a zvýšit bezpečnost na pracovišti nebo v domácím prostředí. Nabízíme akreditované vzdělávací programy, které jsou schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:

  • Člen/členka první pomoci (80 hodin) – Tento kurz poskytuje nejen základní dovednosti v první pomoci, ale i didaktické schopnosti pro jejich vyučování, což je klíčové pro rozvoj schopností efektivně reagovat v nouzových situacích.
  • Zdravotník/Zdravotnice zotavovacích akcí (41 hodin) – Absolventi tohoto kurzu jsou vyškoleni pro zdravotnický dohled na zotavovacích akcích v souladu s vyhláškou č. 422/2013 Sb., což z nich činí kvalifikované zdravotníky pro práci na dětských táborech, školách v přírodě a lyžařských kurzech.

Právní základ pro školení první pomoci Červeným křížem je zakotven v paragrafu 4, písmeno e, zákona č. 126/1992 Sb. Kromě toho je ČČK držitelem mezinárodního certifikátu EFAC a národních akreditací, což dokládá odbornost a kvalitu našich vzdělávacích programů.

Kurz první pomoci ke Dni matek

Dne 12. května, na Den matek, uspořádal karlovarský Červený kříž kurz první pomoci. Tento kurz se zaměřil na úrazové a neúrazové stavy u dětí a byl pro účastnice zdarma jako dárek ke Dni matek. Akce se setkala s velkým zájmem, účastnice ocenily praktické informace a možnost se naučit, jak správně reagovat v krizových situacích.

Účastnice kurzu byly nadšené a odnesly si mnoho nových znalostí a dovedností. Naučily se, jak poskytnout první pomoc při různých typech úrazů, jako jsou popáleniny, zlomeniny či dušení, ale také jak postupovat v případě neúrazových stavů, například při horečce nebo alergických reakcích. Lektoři kurzu kladli důraz na praktický nácvik, což matky velmi ocenily, protože si mohly vyzkoušet resuscitaci a další život zachraňující úkony.

Po skončení kurzu se účastnice shodly, že získané znalosti a dovednosti jim dodaly větší jistotu a připravenost čelit nečekaným situacím. Mnohé z nich vyjádřily přání, aby podobné kurzy byly pořádány častěji a byly dostupné širší veřejnosti.

Seminář „Hrajeme si, hýbeme se“ přinesl inspiraci pro pohybové aktivity v mateřských školách

Dne 10. května 2024 karlovarský Červený kříž uspořádal seminář s názvem „Hrajeme si, hýbeme se“. Pohybové aktivity v předškolním věku jsou velice důležité pro zdraví a harmonický vývoj dítěte a měly by být zařazovány do každodenních činností v mateřských školách. Tyto činnosti lze velmi dobře integrovat do vzdělávací nabídky v mateřských školách nebo do pohybového kroužku. Hry a aktivity jsou upraveny tak, aby je děti předškolního věku zvládly bez větších obtíží, včetně těch, které mají menší pohybové a tělesné předpoklady. Hry a aktivity nejsou náročné na pomůcky a každou lekci lze zvládnout v krátkém časovém intervalu.

Účastníkům se seminář velmi líbil a ocenili jeho praktický přínos i inspiraci, kterou si odnesli pro svou práci s dětmi. Mnozí z nich vyjádřili zájem o další podobné akce a chválili odborné vedení a přátelskou atmosféru semináře.

„Až naprší a uschne“ v Karlovarském městském divadle

Dne 7. května zavítala do Karlovarského městského divadla divadelní agentura Háta s hořkou komedií Až naprší a uschne. Členové karlovarského ČK se opět sešli, aby si společně užili večer plný kultury a zábavy. Diváci ocenili vynikající herecké výkony, zejména Olgy Želenské a Lukáše Vaculíka. Karlovarské divadlo se opět potvrdilo jako skvělé místo pro setkávání se s uměním a prožívání společných okamžiků plných emocí a zážitků.

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Dne 5. května 2024 účastníci úspěšně dokončili kurz Zdravotníka zotavovacích akcí. Úspěšné ukončení tohoto kurzu znamená, že nově vyškolení zdravotníci jsou nyní připraveni k poskytování prvotní pomoci s klidem a zručností na jakékoli akci, kde může dojít k úrazu či neočekávanému zdravotnímu stavu. Jejich přítomnost je klíčová pro bezpečnost a pohodu všech účastníků akcí a jejich rychlá a odborná reakce může často znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.

Kurz Zdravotníka zotavovacích akcí poskytuje účastníkům nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti potřebné k poskytování první pomoci v různých situacích. Tento kurz je navržen tak, aby účastníky vybavil nejen znalostmi o základním postupu poskytování první pomoci, ale také schopností rychle a efektivně reagovat na nečekané události.

V rámci kurzu se účastníci učí rozpoznávat a řešit různé typy zranění, úrazů a zdravotních stavů, které mohou nastat během různých akcí. Kurz zahrnuje praktické scénáře a simulace, které umožňují účastníkům získat důvěru ve své schopnosti a zvyšují jejich schopnost efektivně spolupracovat jako tým.

Světový den Červeného kříže

8.května každoročně oslavujeme Světový den Červeného kříže, den věnovaný ocenění práce a úsilí Červeného kříže po celém světě. Tento den nám připomíná důležitost humanitární práce, pomoci potřebným a podporu v krizových situacích. Světový den Červeného kříže byl poprvé zaveden v roce 1948, aby připomněl narození Henri Dunanta, zakladatele Červeného kříže. Tento den je také příležitostí k připomenutí významu humanitárních organizací a dobrovolníků, kteří se angažují v poskytování pomoci v nouzi po celém světě.

Karlovarský Červený kříž letos aktivně přispívá k oslavě Světového dne Červeného kříže prostřednictvím různých akcí, které mají za úkol zvýšit povědomí o humanitární práci a získat podporu pro své aktivity. Mezi plánované akce patří vzdělávací akce zaměřené na první pomoc, kde účastníci získají znalosti základních postupů, které mohou zachránit životy. Dále se připravuje propagace bezpříspěvkového dárcovství krve, kde budou poskytnuty informace o procesu dárcovství krve, jeho významu pro záchranu životů a způsobech, jak se stát dárcem. Vedle toho se bude konat vzdělávací program zaměřený na význam dobrovolnictví a pomoci druhým.

Světový den Červeného kříže je příležitostí nejen k oslavě práce této významné humanitární organizace, ale také ke zvýšení povědomí o důležitosti pomoci potřebným.