Základní norma zdravotnických znalostí

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 6751/2015-1-317

Rozsah:

20 vyučovacích jednotek

Cena:

1050,- Kč/osoba

Cíl:

Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování

první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Především jde o tzv. život zachraňující úkony. Vyškolení pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti.

Školení je určeno především pro učitele základních a středních škol, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy v souladu se zásadami bezpečnosti práce podle Zákoníku práce. Zařazují sem obvykle tzv. učitele-zdravotníky a ty učitele, kteří školí zdravotnickou část v programu „ Ochrana člověka za mimořádných situací “. Zařazováni do tohoto typu školení mohou být také učitelky mateřských škol, které při své práci rovněž potřebují znát základy poskytování první pomoci.

Obsah:

Školení v rozsahu 20 hodin (školení v rozsahu 12 hodin a rozšířené o nástavbový modul k ZNZZ v rozsahu 8 hodin) je určeno v souladu s pokyny MŠMT výhradně pro pedagogické pracovníky mateřských, základních, středních a vysokých škol.

1. Zabezpečení místa nehody

2. Transport zraněného

3. Kontrola životních funkcí

4. Zvládání masivního krvácení

5. Pacient v bezvědomí

6. Zraněný s dýchacími obtížemi

7. Srdeční zástava

8. Postižený se srdečním záchvatem

9. Vážnější spáleniny a krvácející rány

10.Znalosti o hnutí ČK a ČP

11.Poranění pohybového aparátu

12.Záchvatovité stavy

13.Cizí tělesa v těle

14.Křečové stavy

15.Intoxikace

16.Tepelná a chemická popranění

U vzdělávacího programu „ Základní norma zdravotnických znalostí “ platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému DVPP je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 6751/2015-1-317 

Rozsah:

40 vyučovacích jednotek

Cena:

2 100,- Kč / osoba

Cíl:

Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce získání praktických dovedností. Školení také seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ( § 11, ods. 1. písm. a ) v platném znění.

Přínos tohoto školení pro pedagogy je přitom daleko širší, neboť získané zdravotnické znalosti a dovednosti uplatňují i při své každodenní práci ve škole i při zájmové mimoškolní činnosti.

Jsou připravováni na výkon funkce zdravotníka na těchto typech rekreačních a zotavovacích akcí :

 • školy v přírodě
 • lyžařské kurzy a zájezdy pořádané školami
 • turistické kurzy a zájezdy pořádané školami
 • plavecké kurzy pořádané školami
 • letní tábory pořádané školami

Obsah:

Školení je v rozsahu 40 hodin, z toho je 21 hodin teorie a 19 hodin praxe.

Norma schválena Usnesením VR ČČK č. 80/2006 ze dne 24.6.2006 ( Výkonná rada ČČK na svém zasedání dne 24.6.2006 usnesením č. 80/2006 schválila novelizaci normy znalostí první pomoci ČČK „ Zdravotník zotavovacích akcí “ tak, aby plně odpovídala vyhlášce MZ ČR č. 106/2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., ze dne 24. března 2004 ).

 1. Základy složení a funkce lidského těla
 2. První pomoc – teoretická část
 3. První pomoc – praktická část
 4. Péče o nemocné
 5. Základy zdravotnické dokumentace
 6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí
 7. Hygiena a epidemiologie
 8. Základy záchrany tonoucích

U vzdělávacího programu „ Zdravotník zotavovacích akcí “ platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému DVPP je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.

Úvod do problematiky seniorského věku a geronto oblek

Akreditovaný vzdělávací program MPSV: 2015/0182-PC/SP

Rozsah: 7 vyučovacích hodin

Cena: 670,00 Kč

Seminář je zaměřen na změny osobnosti související se stářím. Účastníci se seznámí s procesem stárnutí. Pocity seniorů či osob těžce nemocných lze pochopit vyzkoušením geronto obleku. Jedná se o specifickou pomůcku, pomoci níž lze navodit iluzi stáří a nemoci. Vlastní oblek, o váze asi 16,5 kg, je složen z několika komponentů, které simulují zhoršené vidění, nedoslýchavost, omezenou pohyblivost, ztížené dýchání, narušenou jemnou motoriku, úbytek svalové síly, ztuhlost kloubů a celkově pocit závislosti. Právě osobním vyzkoušením geronto-obleku lze lépe pochopit pocity seniorů či osob těžce nemocných. Tento jedinečný projekt byl poprvé realizován ve Švýcarsku a Rakousku a nyní se postupně dostává i do České republiky.

 

Novinky v předlékařské první pomoci v sociálních službách

Akreditovaný vzdělávací program MPSV: 2014/0927-PC/SP

Rozsah: 7 vyučovacích hodin

Cena: 630,00 Kč

Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů.

Základní norma zdravotnických znalostí

Akreditovaný vzdělávací program MPSV: 2010/1168-PC/SP/VP/PP
Forma: prezenční
Rozsah: 12 vyučovacích hodin
Cena: 950,00 Kč

Cílem je seznámit účastníky se základy první pomoci a připravit na situace každodenního života. Obsahem normy jsou základy první pomoci – proto ji doporučujeme pro pracovníky v sociálních službách. ČČK je na tuto normu držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC).

Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary

Kollárova 551/17
360 09 Karlovy Vary
Tel.: 353 221 854, 722 788 014

Kontaktní osoby:
Věra Sládková, DiS. , ředitelka OS ČČK KV
ing. Michaela Sládková, garant pro výuku první pomoci

E-mail:
vera.sladkova@gmail.com
misa.sladkova@gmail.com
karlovyvary@cervenkykriz.eu