Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Dne 5. května 2024 účastníci úspěšně dokončili kurz Zdravotníka zotavovacích akcí. Úspěšné ukončení tohoto kurzu znamená, že nově vyškolení zdravotníci jsou nyní připraveni k poskytování prvotní pomoci s klidem a zručností na jakékoli akci, kde může dojít k úrazu či neočekávanému zdravotnímu stavu. Jejich přítomnost je klíčová pro bezpečnost a pohodu všech účastníků akcí a jejich rychlá a odborná reakce může často znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.

Kurz Zdravotníka zotavovacích akcí poskytuje účastníkům nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti potřebné k poskytování první pomoci v různých situacích. Tento kurz je navržen tak, aby účastníky vybavil nejen znalostmi o základním postupu poskytování první pomoci, ale také schopností rychle a efektivně reagovat na nečekané události.

V rámci kurzu se účastníci učí rozpoznávat a řešit různé typy zranění, úrazů a zdravotních stavů, které mohou nastat během různých akcí. Kurz zahrnuje praktické scénáře a simulace, které umožňují účastníkům získat důvěru ve své schopnosti a zvyšují jejich schopnost efektivně spolupracovat jako tým.

Aktuality a novinky v předlékařské první pomoci

Dne 25. dubna 2024 se konal kurz zaměřený na novinky v oblasti předlékařské první pomoci, který byl určený pracovníkům v sociálních službách. Tento kurz měl za cíl poskytnout účastníkům nejaktuálnější informace a dovednosti potřebné k poskytování první pomoci v oblasti sociální práce.

Jedním z hlavních bodů diskuse na kurzu byly inovace v oblasti resuscitace a poskytování základní péče před příjezdem zdravotnické záchranné služby. Účastníci se seznámili s nejnovějšími postupy a technikami, které mohou zachránit život v kritických situacích, jako jsou srdeční zástavy nebo náhlé zástavy dechu.

Dalším důležitým tématem byly změny v základních postupech při poskytování první pomoci v rámci specifických situací, se kterými se pracovníci v sociálních službách mohou setkat. Diskutovalo se například o zvládání úrazů, ošetřování drobných poranění či poskytování pomoci lidem trpícím epileptickými záchvaty či cukrovkou.

Kurz rovněž poskytl účastníkům možnost procvičení praktických dovedností a simulací různých scénářů, aby se lépe připravili na potenciální krizové situace v jejich každodenní práci. Tato praktická část byla velmi ceněna, neboť umožnila účastníkům získat konkrétní zkušenosti a sebedůvěru v poskytování první pomoci.

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Karlovarský Červený kříž se opět věnuje školení zdravotníků, tentokrát prostřednictvím kurzu Zdravotník zotavovacích akcí. Cílem tohoto školení je připravit účastníky v základech poskytování první pomoci, a to jak po stránce teoretických znalostí, tak praktických dovedností. Navíc se účastníci seznámí se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí.

Účastníci kurzu jsou připravováni na výkon funkce zdravotníka na různých typech rekreačních a zotavovacích akcí, včetně škol v přírodě, lyžařských kurzů a zájezdů, turistických kurzů a zájezdů, plaveckých kurzů a letních táborů. Tímto se zvyšuje celková bezpečnost a zdravotní péče poskytovaná na těchto akcích, což přispívá k lepšímu zážitku účastníků a kvalitě organizovaných aktivit.

Prohlubující kurz první pomoci pro pedagogické pracovníky

První pomoc je klíčovou dovedností pro každého, kdo pracuje s lidmi, zejména pro pedagogické pracovníky, kteří mají každodenní kontakt s dětmi a mládeží. Prohlubující kurz první pomoci je nepostradatelným nástrojem pro zajištění bezpečnosti a ochrany ve školním prostředí. Zejména absolventi kurzů Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky nebo Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogické pracovníky jsou těmi, kdo mají povinnost nejen poskytnout první pomoc v případě potřeby, ale také udržovat své znalosti a dovednosti v souladu s nejnovějšími směrnicemi a postupy.

Prohlubující kurz první pomoci pro pedagogické pracovníky se uskutečnil 19. února se zaměřením na výuku život zachraňujících úkonů, které jsou klíčové při poskytování první pomoci v kritických situacích. Jedná se o zásahy, které mohou doslova zachránit životy, a proto je důležité, aby pedagogičtí pracovníci byli dostatečně vyškoleni a připraveni. Mezi nejdůležitější aktualizované postupy život zachraňujících úkonů patří například nové techniky kardiopulmonální resuscitace (KPR), správný použití automatického externího defibrilátoru (AED) nebo postupy pro zastavení krvácení a poskytnutí stabilizace zraněného jedince. Tyto postupy se mění na základě nejnovějších výzkumů a doporučení odborných organizací, jako je Česká resuscitační rada.

Pedagogové ZUŠ v Chodově se zdokonalili v první pomoci

19. února se na Základní umělecké škole v Chodově konal kurz pro pedagogy zaměřený na první pomoc. Účastníci kurzu prošli intenzivní výukou základů první pomoci, která zahrnovala široké spektrum témat v souladu s normami, jako je zastavení krvácení, nepřímá masáž srdce, ošetření poranění či seznámení s postupy první pomoci při záchraně života.

Výuka byla podávána formou kombinace zážitkového praktického výcviku a důkladného teoretického základu. Účastníci získali nejen praktické dovednosti, ale také se seznámili s důležitostí rychlé a efektivní reakce v krizových situacích.

Celkově lze říci, že kurz poskytl pedagogům nezbytné znalosti a dovednosti v oblasti první pomoci, které mohou v budoucnu využít při péči o své žáky. Zvýšení povědomí o první pomoci a posílení schopností reagovat v případě nouze přispěje k bezpečnosti a pohodě v prostředí školy.

Novinky v předlékařské první pomoci

V pátek 2. února 2024 se konal kurz s názvem “Novinky v předlékařské první pomoci”. Byl zaměřen na nejnovější postupy a techniky v oblasti první pomoci – účastníci získali nejnovější informace a dovednosti potřebné k poskytnutí efektivní první pomoci v různých situacích. Naučili se, jak rychle a efektivně reagovat na zdravotní krize, ať už jde o srdeční zástavu, krvácení nebo zranění způsobené nehodou.

Účastníci ocenili praktický přístup a možnost naučit se nejnovější techniky první pomoci. Tento kurz ukázal, jak důležité je být připraven na různé zdravotní krize a jak může být první pomoc efektivním nástrojem k záchraně životů.

Pokud máte zájem o další kurzy tohoto typu, sledujte naše webové stránky pro informace o budoucích termínech. Nezapomeňte, že vědomosti a dovednosti v oblasti první pomoci mohou zachránit život!

Akreditovaný kurz MŠMT Člen první pomoci

Karlovarský Červený kříž otevřel 19. ledna 2024 kurz Člen první pomoci. Posluchači kurzu se seznámí a prakticky procvičí kompletní první pomoc. Praktická výuka je koncipována zážitkovou formou s ukázkami simulovaných zranění a postupů první pomoci. Součástí praktické výuky je i výcvik v bazénu a pedagogická příprava k výuce první pomoci.

Absolvent kurzu Člen první pomoci může vykonávat funkci instruktora první pomoci v autoškolách, v podnicích v rámci BOZP, na základních a středních školách. Je oprávněn vykonávat funkci garanta první pomoci v podniku nebo zdravotníka na různých akcích (zájezdy, výlety, tábory, školy v přírodě, lyžařské kurzy). Dále je schopen v plné míře zajistit zdravotní dozor na sportovních, kulturních, společenských a jiných akcích.

Den zdraví a bezpečí

Základní škola Jana Amose Komenského Karlovy Vary realizovala 22. září v areálu školy aktivity pod názvem Den zdraví a bezpečí. V areálu byly prezentovány složky IZS a ukázka vojenské zdravotní techniky. Součástí akce byla i prezentace karlovarského Červeného kříže.

 

Víkendové akce karlovarského Červeného kříže

Třetí víkend v září patřil mezi náročnější  – byl ve znamení zdravotnických dozorů a výuky první pomoci – akce zaměřené právě na první pomoc k příležitosti Světového dne první pomoci.

V Klášteře Teplá se konala akce Den otevřených dveří, kde jsme zabezpečili zdravotnický dozor. Po celý den probíhaly zajímavé hry a soutěže pro malé i velké účastníky, naštěstí se vše obešlo bez větších úrazů a zdravotníci ošetřili jen pár drobných poranění bez nutnosti volat záchrannou službu.

Ve výuce první pomoci jsme vzdělávali pedagogy volného času ze Sokolova. Kurz byl zaměřený na praktické vyzkoušení první pomoci, týkající se hlavně úrazů a náhlých stavů u dětí, se kterými se během pedagogické praxe mohou pedagogové nejčastěji setkat. Nácvik je nepostradatelný k získání této dovednosti a v žádném případě jej nemůže nahradit jen teoretický výklad. Pro rodiče/prarodiče s dětmi byl připravený kurz Výuka první pomoci zážitkem, kde se učily základy první pomoci u dětí. Byl také zahájený kurz pro vykonávání pozice asistent pedagoga, kde účastníci byli proškoleni v oblasti BOZP.

Laická první pomoc

Otázka první pomoci je dnes stále aktuální, zvyšuje se počet nehod, rostou počty úrazů při sportu či různých aktivitách ve volném čase, ale také v domácím prostředí. Lidé se často bojí zahájit první pomoci ze strachu nebo z obav, že by mohlo být zraněnému ještě více ublíženo. Mnoho lidí se také spoléhá pouze na přivolanou lékařskou pomoc. Znalost první pomoci tak přispívá k záchraně lidského života.

Umět poskytnout první pomoc by mělo patřit k základnímu vzdělání každého člověka bez ohledu na věk či vzdělání každého z nás. I kdyby se jen jednomu člověku, který se ocitne v úzkých, dostalo účinné pomoci, nebyla naše práce marná.

Proto se karlovarský Červený kříž snaží o zvyšování úrovně znalostí v poskytování první pomoci, a to nejen pro širokou laickou veřejnost či pedagogy v rámci vzdělávacího programu „Výchova ke zdraví.“