Zahájení školního roku školením první pomoci

Se zahájením školního roku jsme realizovali školení první pomoci pro studenty VOŠ Karlovy Vary na Božím Daru.

Program zahrnoval výuku v simulacích – tedy tzv. zdravotnické etudy se simulovaným voláním na tísňovou linku s následným rozborem zdravotnického lektora a praktickým vyzkoušením základů první pomoci.

Edukační pexeso

Krizové situace nám dnes a denně připomínají důležitost první pomoci. Základy první pomoci je vhodné přiblížit dětem již v raném věku, ideálně formou hry. Ačkoliv se Evropa nachází ve složité situaci, nesmí se na tuto zásadu zapomínat, Český červený kříž proto na základě této myšlenky vydal sadu pexesa s motivy první pomoci, která obsahuje pojmy v českém i ukrajinském jazyce.
Dne 7.7.2022 jsme vybraným ukrajinským rodinám předali první várku této edukační pomůcky. V následujících týdnech plánujeme obdarovat i další rodiny. Věříme, že navzdory nepříznivým podmínkám je proces vzdělávání nedílnou součástí dětských životů a neměl by se proto zanedbávat.

Seznámení s problematikou u dětí při život ohrožujících stavech

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 216135/2019-1-630

Rozsah:

6 vyučovacích jednotek

Cena:

590,- Kč / osoba

Cíl:

Cílem kurzu je přinést základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte a jak lze těmto stavům předejít. Současně obsahuje jednoduchý návod jak tyto situace řešit. Pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti. Interaktivní kurz je zaměřený na poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.

 

Témata:

 1. Zabezpečení místa nehody, kontrola životních funkcí, volání RZP
 2. Zástava masivního krvácení
 3. Bezvědomí
 4. Zástava dechu a dechové obtíže
 5. Zástava oběhu – kardiopulmonální resuscitace

Pedagog a žák v krizové situaci

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 216135/2019-1-630

Rozsah:

8 vyučovacích jednotek

Cena:

720,- Kč / osoba

Cíl:

Cílem semináře je rozpoznat a stanovit problémové a krizové situace, ve kterých se děti mohou ocitnout. Zvažování možných příčin a důsledků, specifiky intervencí a možnosti řešení.

Velkou pozornost věnovat prevenci. Praktické zvládnutí diagnostiky stavu vědomí a základních postupů neodkladné resuscitace dětí a dospělých „Guidelines“. Praktické zvládnutí Rautekovy zotavovací polohy a pochopení jejího významu. Čím více má pedagogický pracovník teoretických a praktických zkušeností, tím větší je klid a profesionalita patrná z jeho počínání a samozřejmě také naděje na úspěch.

Pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti.

Témata:

 1. Vyhodnocení situace, bezpečnost zachránce
 • Vyhodnocení situace
 • Vyšetření postiženého
  • při vědomí
  • v bezvědomí
 • bezpečnost zachránce
 • Rady pro laiky

2. Prohlídka postiženého

 • Charakteristika
 • Příznaky, projevy
 • Vlastní vyšetření a zajištění odborné pomoci
 • Nácvik ošetření
 • Chyby při ošetření
 • Rady pro laiky

3. Příruční lékárna

 • Doporučený obsah příruční lékárny
 • Péče o příruční lékárnu

4. Šok, základní rozdělení

 • Charakteristika
 • Druhy šoku
 • Fáze šoku
 • Protišoková opatření
 • Rady pro laiky

5. Akutní otravy

 • Charakteristika
 • Příčiny
 • Druhy otrav
 • Vlastní ošetření

6. Dopravní nehody

 • Charakteristika
 • Zajištění bezpečnosti místa nehody
 • Vlastní ošetření a zajištění odborné pomoci
 • Chyby při ošetření
 • Rady pro laiky

7. Úrazy při sportovních aktivitách a jejich prevence

 • Charakteristika
 • Příčiny
 • Druhy poranění
 • Vlastní ošetření
 • Chyby při ošetření
 • Rady pro laiky

8. Jiné akutní stavy – Diabetes mellitus, náhlá příhoda břišní

 • Náhlé stavy při cukrovce
 • Náhlé příhody břišní
 • Vlastní ošetření

9. Bezvědomí, mdloba, křeče

 • Bezvědomí
  • Charakteristika
  • Příčiny
  • Příznaky
  • Základní rozdělení
  • Vlastní ošetření
  • Chyby při ošetření
  • Rady pro laiky
 • Mdloba, kolaps
  • Charakteristika
  • Příčiny
  • Příznaky
  • Vlastní ošetření
  • Chyby při ošetření
  • Rady pro laiky
 • Křeče
  • Charakteristika
  • Příčiny
  • Příznaky
   • Epilepsie
   • Febrilní křeče
  • Vlastní ošetření
  • Chyby při ošetření
  • Rady pro laiky
 1. Rautekova zotavovací poloha
 • nácvik zotavovací polohy

 

Pedagog a žák s intoxikací (alkoholem, chemikáliemi, léky, drogami)

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 216135/2019-1-630

Rozsah:

8 vyučovacích jednotek

Cena:

720,- Kč / osoba

Cíl:

Užívání návykových látek patří v „moderní době“ mezi problematiku, s níž se můžou pedagogové setkat zcela běžně. Může mít formu relativně neškodného experimentu, ale také se můžou setkat s plně rozvinutým návykem a závislostí. Součástí problematiky jsou potom nejen potíže vyvolané drogou jako takovou, ale i jejím nedostatkem – abstinenční příznaky.

Při výuce klademe důraz především na praktický nácvik při otravě alkoholem, drogami s chemikáliemi. Praktická výuka vede k získání praktických znalostí a dovedností účastníka.

 

Témata:

 1. Opatření při podezření na otravu
 2. Základní pravidla při otravě návykovými látkami
 3. Resuscitace I – bezvědomí s poruchou dýchání
 4. Resuscitace II – dýchání z plic do plic, použití
 5. Bezvědomí s normálním dýcháním
 6. Problémy s dýcháním, dušením
 7. Rautekova zotavovací poloha
 8. Specifika otrav u různých návykových látek

Prohlubující kurz první pomoci pro pedagogické pracovníky

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 33319/2018-1-941

Rozsah:

7 vyučovacích jednotek

Cena:

650,- Kč / osoba

Cíl:

Jedná se prohlubující kurz pro absolventy kurzů Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky nebo Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogické pracovníky.

Výuková norma život zachraňujících úkonů, novinky v oblasti resuscitace, nejdůležitější aktualizované postupy život zachraňujících úkonů.

 Témata:

 • Jednotný postup při poskytování první pomoci, legislativa
 • Zásady bezpečnosti
 • Orientace v závažnosti stavu pacienta
 • Neodkladná resuscitace (teorie + praxe)
 • Krvácení (typy krvácení, možnosti zastavení krvácení)
 • Úrazy (zejména pracovní, dopravní…)
 • Různé typy poranění
 • Vybrané akutní stavy u dětí

 

Seznámení s problematikou u dětí při úrazech a neúrazových naléhavých stavech

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 316135/2019-1-630

Rozsah:

6 vyučovacích jednotek

Cena:

590,- Kč / osoba

Cíl:

Cílem kurzu je přinést základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte a jak lze těmto stavům předejít. Současně obsahuje jednoduchý návod jak tyto situace

řešit – jak postupovat v rámci první pomoci po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti. Interaktivní kurz je zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.

Témata:

1. Zabezpečení místa nehody, kontrola životních funkcí, volání RZP

 • vlastní bezpečnost zachránce – kontakt s krví, masky, resuscitační roušky
 • psychologické problémy zachránce a postižených
 • kontrola životních funkcí (stav vědomí, dýchání, oběh, celková revize)
 • jak správně volat RZP (obsah, postup, problémy 155×112)

2. První pomoc při úrazech

 • poranění hlavy
 • poranění páteře a míchy
 • poranění hrudníku
 • poranění břicha
 • poranění pohybového aparátu
 • rány
 • tepelná poranění
 • úraz elektrickým proudem
 • tonutí

3. Neodkladná resuscitace

 • Postižený v bezvědomí
 • Hlavní příčiny bezvědomí
 • Dýchání, stav vědomí, kontrola postiženého
 • Uvolnění dýchacích cest (záklon hlavy a předsunutí brady)
 • Stabilizovaná poloha
 • Srdeční zástava
 • Určení a příznaky
 • Polohování, volání RZP
 • Resuscitace dospělých
 • Resuscitace kojenců a malých dětí

Základní principy první pomoci s ohledem na školská zařízení

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 216135/2019-1-630

Rozsah:

4 vyučovací jednotky

Cena:

450,- Kč / osoba

Cíl:

Cílem semináře je rozšířit teoretické vědomosti a především praktické dovednosti pedagogů. Seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů.

Program:

Účastníci se teoreticky seznámí s nejnovějšími poznatky v postupech při poskytování první pomoci.

Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe.

1. První pomoc

 • Zásady poskytování první pomoci, volání ZZS, bezpečnost na místě události
 • Bezvědomí
 • Kardiopulmonální resuscitace – dospělý, dítě

2. První pomoc u stavů bezprostředního ohrožení života

 • Zástava masivního zevního krvácení
 • Vnitřní krvácení a prevence šoku
 • Tonutí
 • Úraz elektrickým proudem
 • Uzávěr dýchacích cest cizím tělesem

Seznámení s problematikou úrazů dětského věku a jejich prevence

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 216135/2019-1-630

Rozsah:

4 vyučovací jednotky

Cena:

450,- Kč / osoba

Cíl:

Cílem kurzu je přinést základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte a jak lze těmto stavům předejít. Současně obsahuje jednoduchý návod jak tyto situace řešit – jak postupovat v rámci první pomoci po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti. Interaktivní kurz je zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.

Interaktivní kurz je zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.

Úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtnosti dětí a významně se podílejí také na dětské nemocnosti. Každoročně v ČR kvůli úrazu přibližně 300 dětí zemře, 3000 dětí je po úrazu invalidních, 30 000 dětí je pro úraz hospitalizováno, 450 000 dětí je ambulantně ošetřeno a kolik úrazů, které nevyžadují lékařské ošetření, se doopravdy stane, to nevíme.

Seznámení s problematikou chromických chorob u žáků

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 216135/2019-1-630

Rozsah:

4 vyučovací jednotky

Cena:

450,- Kč / osoba

Cíl:

V současné době se pedagog ve své práci stále častěji setkává s žáky, kteří do výchovně vzdělávacího procesu vstupují s rozličnými zdravotními problémy. Kurz si klade za cíl seznámit pedagogy s adekvátní reakcí na situace při projevech různých onemocnění žáků např. epilepsie, diabetes mellitus, různé typy alergií a podobně.

Témata:

 1. Předlékařská pomoc, příruční lékárna
 2. Žák s dg. diabetes mellitus
  Žák s dg. astma bronchiále
  Žák s epilepsií
  Žák s možnou alergickou reakcí
  Žák s akutním stavem
 3. Neodkladná resuscitace
 4. Závěrečná souhrnná praxe