Den zdraví a bezpečí

Základní škola Jana Amose Komenského Karlovy Vary realizovala 22. září v areálu školy aktivity pod názvem Den zdraví a bezpečí. V areálu byly prezentovány složky IZS a ukázka vojenské zdravotní techniky. Součástí akce byla i prezentace karlovarského Červeného kříže.

 

Víkendové akce karlovarského Červeného kříže

Třetí víkend v září patřil mezi náročnější  – byl ve znamení zdravotnických dozorů a výuky první pomoci – akce zaměřené právě na první pomoc k příležitosti Světového dne první pomoci.

V Klášteře Teplá se konala akce Den otevřených dveří, kde jsme zabezpečili zdravotnický dozor. Po celý den probíhaly zajímavé hry a soutěže pro malé i velké účastníky, naštěstí se vše obešlo bez větších úrazů a zdravotníci ošetřili jen pár drobných poranění bez nutnosti volat záchrannou službu.

Ve výuce první pomoci jsme vzdělávali pedagogy volného času ze Sokolova. Kurz byl zaměřený na praktické vyzkoušení první pomoci, týkající se hlavně úrazů a náhlých stavů u dětí, se kterými se během pedagogické praxe mohou pedagogové nejčastěji setkat. Nácvik je nepostradatelný k získání této dovednosti a v žádném případě jej nemůže nahradit jen teoretický výklad. Pro rodiče/prarodiče s dětmi byl připravený kurz Výuka první pomoci zážitkem, kde se učily základy první pomoci u dětí. Byl také zahájený kurz pro vykonávání pozice asistent pedagoga, kde účastníci byli proškoleni v oblasti BOZP.

Laická první pomoc

Otázka první pomoci je dnes stále aktuální, zvyšuje se počet nehod, rostou počty úrazů při sportu či různých aktivitách ve volném čase, ale také v domácím prostředí. Lidé se často bojí zahájit první pomoci ze strachu nebo z obav, že by mohlo být zraněnému ještě více ublíženo. Mnoho lidí se také spoléhá pouze na přivolanou lékařskou pomoc. Znalost první pomoci tak přispívá k záchraně lidského života.

Umět poskytnout první pomoc by mělo patřit k základnímu vzdělání každého člověka bez ohledu na věk či vzdělání každého z nás. I kdyby se jen jednomu člověku, který se ocitne v úzkých, dostalo účinné pomoci, nebyla naše práce marná.

Proto se karlovarský Červený kříž snaží o zvyšování úrovně znalostí v poskytování první pomoci, a to nejen pro širokou laickou veřejnost či pedagogy v rámci vzdělávacího programu „Výchova ke zdraví.“

Rohy, parohy, zuby…

Tradice je třeba zachovat a proto i letos naše duo Freddie a Vlk navštívili přehlídku trofejí, pořádanou v Lučinách u Kyselky Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., divizí Karlovy Vary. Jako obvykle jsme zajišťovali první pomoc – naštěstí opět bez nutnosti zasahovat, a tak jsme se mohli věnovat osvětě. Freddie v poloze ležmo na zádech sloužil jako trenažér KPR a Vlk povídal, povídal, povídal… a fotil menší i větší zájemce o nácvik této dovednosti. Velký zájem byl též o materiály ČČK – omalovánky, příručky, šátek s natištěnými návody k jeho použití (škoda, že se už asi nedělají…).

Sobotní dopoledne se přehouplo v odpoledne, návštěvníci se postupně vytráceli a tak jsme se vytratili i my, unavení, ale s dobrým pocitem, že jsme třeba na akci nebyli zbytečně.

P.S.: Freddie je fantom J

Vlk

Podařilo se spojit zajímavé s užitečným

Karlovarský Červený kříž nabízí několik variant kurzů a záleží na každém člověku, v jakém rozsahu ho chce absolvovat. Nejvíce žádaný je kurz Novinky v předlékařské první pomoci s interaktivní formou výuky. Necelá dvacítka účastníků této nabídky využila a prošla jak teorií, tak nácvikem praxe, který byl podaný zážitkovou formou.

Kurz dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem bylo si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblížil problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí bylo i zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů.

Znovu se ukázalo, že teorie je základem pro praxi a že se bez ní nelze obejít. Asi nikdo z účastníků si nepřeje, aby si své nové znalosti mohl vyzkoušet doopravdy. Pokud to ale bude nutné, mohou získané znalosti zachránit život.

Spojit zajímavé s užitečným se podařilo karlovarskému Červenému kříži, který zorganizoval další z kurzů první pomoci.

Akreditovaný kurz Zdravotník zotavovacích akcí

V termínu od 7. – 28. dubna se uskutečnil kurz, který byl určen pro všechny, kteří mají zájem vykonávat funkci zdravotníka na školách v přírodě, lyžařských výcvicích či táborech a jiných akcích. Jde o nejobsáhlejší kurz v naší nabídce výuky první pomoci. Základem kurzu bylo osvojení teoretických poznatků a praktických dovedností první pomoci, které jsou potřebné k zajištění zdravotnického zabezpečení pořádaných akcí. Obsahem kurzu byl i praktický nácvik v bazénu, kde se naučili základy poskytování první pomoci tonoucím.

Výstupem tohoto kurzu bylo složení závěrečných zkoušek z písemného testu, ústní zkoušky a praktické zkoušky. Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu bylo uděleno absolventům osvědčení, které je opravňuje vykonávat činnost zdravotníka na zotavovacích akcích, školách v přírodě, výletech, táborech atd.

Láká Vás toto zaměření a rádi byste vykonávali zdravotnický dozor a byli schopni takto pomáhat dalším lidem? Pro rok 2023 pro Vás máme připravené i další termíny kurzů Zdravotníka zotavovacích akcí.

Školení první pomoci s nejvyšší odborností

Podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání v oblasti první pomoci se rozhodl zaměstnavatel v příspěvkové organizaci Karlovarského kraje. Záleželo na zaměstnavateli, jak školení první pomoci pojme – jako povinnou (nezajímavou) přednášku nebo zainvestuje do spolku, který první pomoc školízážitkovou metodou.

Karlovarský Červený kříž uskutečnil školení zaměřené na poskytování neodkladné první pomoci. Nabídl názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace. Praktický nácvik a reálně vypadající simulace první pomoci vtáhla účastníky do akce. Lektor vyvrátil mýty o první pomoci, které kolují mezi lidmi, a vše logicky odůvodnil.

Kurzem první pomoci by měl projít každý bez rozdílu věku, původu a typu práce. Zachránit život za to stojí!

Něco končí, něco začíná

Třetí víkend v dubnu jsme ukončili výuku kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga, která obsahovala všechny potřebné znalosti a vědomosti v podobě teoretické a praktické část ve školském zařízení. 28. dubna bude studium zakončeno závěrečnou zkouškou. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek absolventi získají osvědčení a na základě této kvalifikace mohou pracovat jako asistent pedagoga.

V rámci celoživotního vzdělávání byl tento víkend zahájen také kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který je akreditovaný MŠMT. V průběhu kurzu si účastníci připomenuli nejen základy stavby a funkce lidského těla, ale zaměřili se i na výuku první pomoci. A co ještě účastníky čeká dle učebního plánu další dva víkendy? Témata jako péče o nemocné, základy práva, hygiena a epidemiologie, vedení zdravotnického deníku… ale především intenzivní zaměření na úkony předlékařské první pomoci – výuka v bazénu na záchranu tonoucích, praktické nácviky KPR, příběhy z praxe a realistické simulace.

A na závěr? Aby získali osvědčení, které je opravňuje vykonávat funkci zdravotníka na zotavovacích akcích, je nezbytné úspěšné složení závěrečné zkoušky s praktickou ukázkou první pomoci.

Naučte se první pomoc

Kurzy první pomoci jsou určeny nejen pro pedagogy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pracovníky v sociálních službách, sociálním pracovníkům  či fyzickým osobám, kteří poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči.

Absolventi kurzů získají znalosti a praktické dovednosti v poskytování první pomoci zejména v situacích denní praxe. Kurzy jsou vedené interaktivními metodami a zážitkovými praktickými nácviky modelových situací. Stěžejním tématem je výcvik kardiopulmonální resuscitace příslušných věkových kategorií, dle nejnovějších doporučení s ohledem na aktuální trendy v dané oblasti.

17. března se uskutečnila vzdělávací akce s názvem Novinky v předlékařské první pomoci v sociálních službách – praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu.

Úspěšné zakončení kurzu Zdravotník zotavovacích akcí

Dne 26.02.2023 účastníci úspěšně ukončili kurz Zdravotník zotavovacích akcí. V rámci závěrečných zkoušek předvedli nejen své teoretické, ale i praktické znalosti na výbornou. Odměnou jim byla kromě osvědčení také již tradiční tombola a jako novinku jsme pro účastníky připravili fotografie, kterou si každý odnesl na památku daného kurzu. Parta byla úžasná a příjemně strávený čas si tak užili účastníci i lektoři. Těšíme se na další termíny školení Zdravotníka zotavovacích akcí, které budeme vyhlašovat opět v dubnu.