Nové trendy ve výuce první pomoci

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 216135/2019-1-630

Rozsah:

4 vyučovací jednotky

Cena:

450,- Kč / osoba

Cíl:

Určeno pro všechny, kteří se chtějí seznámit s novými trendy a postupy v poskytování první předlékařské pomoci. Nové postupy při poskytování první pomoci a provádění KPR. Možnost praktického nácviku jednotlivých postupů.

Účastníci se seznámí teoreticky s nejnovějšími poznatky v postupech při poskytování první pomoci. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe.

Účastníci se zaměří především na první pomoc při zástavě dechu, přerušení krevního oběhu, poruchách vědomí, krvácení rány, poleptání, tepelných poškození, úrazu elektrickým proudem, záchvatových stavech /epilepsie, diabetes/, úrazy, zlomeniny dlouhých kostí a páteře.

Novinky v předlékařské první pomoci

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 11715/2020-2-346

Rozsah:

6 vyučovacích jednotek

Cena:

590,- Kč / osoba

Cíl:

Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů

Obsah:

1. Základní postupy a zásady předlékařské první pomoci.

2. Zástava krvácení, ošetření drobných krvácejících poranění.

3. Bezvědomí a zástava životních funkcí.

4. Šokové stavy, pneumotorax.

5. Poranění pohybového aparátu.

6. Tepelná poškození organismu.

7. Další závažná poranění, postupy při více poraněných a mimořádných situacích, psychologická první pomoc.

8. Závěrečná souhrnná praxe – řešení modelových situací. Ideální poměr teoretické a praktické výuky, seminář je koncipován tak, aby nejméně polovinu časové dotace tvořila praxe a ukázky figurantů.

Základní norma zdravotnických znalostí

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 11715/2020-2-346

Rozsah:

20 vyučovacích jednotek

Cena:

1050,- Kč/osoba

Cíl:

Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování

první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Především jde o tzv. život zachraňující úkony. Vyškolení pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti.

Školení je určeno především pro učitele základních a středních škol, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy v souladu se zásadami bezpečnosti práce podle Zákoníku práce. Zařazují sem obvykle tzv. učitele-zdravotníky a ty učitele, kteří školí zdravotnickou část v programu „ Ochrana člověka za mimořádných situací “. Zařazováni do tohoto typu školení mohou být také učitelky mateřských škol, které při své práci rovněž potřebují znát základy poskytování první pomoci.

Obsah:

Školení v rozsahu 20 hodin (školení v rozsahu 12 hodin a rozšířené o nástavbový modul k ZNZZ v rozsahu 8 hodin) je určeno v souladu s pokyny MŠMT výhradně pro pedagogické pracovníky mateřských, základních, středních a vysokých škol.

1. Zabezpečení místa nehody

2. Transport zraněného

3. Kontrola životních funkcí

4. Zvládání masivního krvácení

5. Pacient v bezvědomí

6. Zraněný s dýchacími obtížemi

7. Srdeční zástava

8. Postižený se srdečním záchvatem

9. Vážnější spáleniny a krvácející rány

10.Znalosti o hnutí ČK a ČP

11.Poranění pohybového aparátu

12.Záchvatovité stavy

13.Cizí tělesa v těle

14.Křečové stavy

15.Intoxikace

16.Tepelná a chemická popranění

U vzdělávacího programu „ Základní norma zdravotnických znalostí “ platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému DVPP je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 11715/2020-2-346                                               

Rozsah:

40 vyučovacích jednotek

Cena:

2 100,- Kč / osoba

Cíl:

Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce získání praktických dovedností. Školení také seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ( § 11, ods. 1. písm. a ) v platném znění.

Přínos tohoto školení pro pedagogy je přitom daleko širší, neboť získané zdravotnické znalosti a dovednosti uplatňují i při své každodenní práci ve škole i při zájmové mimoškolní činnosti.

Jsou připravováni na výkon funkce zdravotníka na těchto typech rekreačních a zotavovacích akcí :

 • školy v přírodě
 • lyžařské kurzy a zájezdy pořádané školami
 • turistické kurzy a zájezdy pořádané školami
 • plavecké kurzy pořádané školami
 • letní tábory pořádané školami

Obsah:

Školení je v rozsahu 40 hodin, z toho je 21 hodin teorie a 19 hodin praxe.

Norma schválena Usnesením VR ČČK č. 80/2006 ze dne 24.6.2006 ( Výkonná rada ČČK na svém zasedání dne 24.6.2006 usnesením č. 80/2006 schválila novelizaci normy znalostí první pomoci ČČK „ Zdravotník zotavovacích akcí “ tak, aby plně odpovídala vyhlášce MZ ČR č. 106/2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., ze dne 24. března 2004 ).

 1. Základy složení a funkce lidského těla
 2. První pomoc – teoretická část
 3. První pomoc – praktická část
 4. Péče o nemocné
 5. Základy zdravotnické dokumentace
 6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí
 7. Hygiena a epidemiologie
 8. Základy záchrany tonoucích

U vzdělávacího programu „ Zdravotník zotavovacích akcí “ platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému DVPP je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.