Beseda (nejen) pro seniory: První pomoc s praktickými ukázkami

Městský úřad Oloví uspořádal 8. února pro své seniory odpolední akci s názvem „Beseda (nejen) pro seniory.“ Do programu byla zařazena i přednáška na téma poskytování první pomoci v seniorském věku. Všem přítomným byla představena první pomoc s praktickými ukázkami včetně základní neodkladné resuscitace.

Věříme, že si účastníci odnesli i to nejdůležitější: ujištění, že každý je schopen první pomoc poskytnout. Když jsme porovnali, s jakými znalostmi lidé přišli a s jakými znalostmi odcházeli, je nám jasné, že pořádat takové akce má smysl.

Základy první pomoci

15.prosinec se nesl v duchu první pomoci. Účastníci kurzu absolvovali výuku Základy první pomoci. Český červený kříž je na tuto normu držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC). Obsahem normy jsou např. zastavení krvácení, nepřímá masáž srdce, ošetření poranění, seznámení s postupy první pomoci při záchraně života. Výuka byla kombinací zážitkové formy praktického výcviku a nezbytného teoretického základu. Kurz byl zakončen úspěšným absolvováním písemného testu, který byl shrnutím probrané látky. Absolventi získali průkaz s mezinárodní platností.

Kurzy první pomoci ČČK jsou klíčové pro informování a přípravu veřejnosti na krizové situace, do kterých se může dostat každý z nás.

Bezpečné dny v práci

Při lesnické práci coby činnosti probíhající primárně v záludném prostředí lesa vzniká při nedostatečné opatrnosti vysoké riziko vážných úrazů. Každý pracovník by měl být na tyto situace náležitě připraven, včasné poskytnutí předlékařské první pomoci je klíčové pro záchranu života. K co nejefektivnější výuce první pomoci přispívá aktivní opakování i procvičování teorie již při studiu středních odborných škol, které se nacházejí v působnosti Odborového svazu pracovníků dřevozpracujícího odvětví, lesního a vodního hospodářství. Svaz si je problematiky vědom a na základě této myšlenky pravidelně organizuje soutěž s názvem „Bezpečné dny v práci“.

V pátek 21. 10. 2022 se konal již třetí ročník soutěže BOZP, do kterého se zapojil i OS ČČK Karlovy Vary. Zamračené dopoledne v areálu Střední lesnické školy Žlutice se proměnilo z běžného školního dne na místo konání celostátního kola soutěže, kde se žáci z pěti různých škol rozhodli prokázat své teoretické znalosti i praktické dovednosti týkající se problematiky BOZP. S velkým odhodláním a nadšením se tříčlenné týmy pustily do teoretické části, která byla obsažena v písemném testu, i do části praktické, kterou splnili při rozboru fotografií s modelovými situacemi. Zajímavou složkou dne byla část teoreticko-praktická, která spočívala v poskytování první pomoci na třech stanovištích. Součástí soutěže byl také důraz na správné provedení KPR.

Díky spolupráci všech zúčastěných stran se povedlo vytvořit poučné i zábavné dopoledne, které se zabývalo důležitou tématikou, kterou je nutné neustále připomínat. Všichni žáci si vedli skvěle a věříme, že pokud v životě narazí na situaci, kdy bude potřeba poskytnout první pomoc, nebudou se cítit ztraceni a udělají vše pro záchranu životů.

 

Zdravotník zotavovacích akcí – akreditovaný MŠMT – rekvalifikační program

 č. j.: MSMT- 25252/2020-2/284

Pracovní činnost: Zdravotník zotavovacích akcí

Celková hodinová dotace: 41 hodin (22 hodin teoretické výuky + 19 hodin praktické výuky)

 Vstupní předpoklady: Ukončené střední vzdělání, dosažení 18 let, není potřeba žádného

předchozího vzdělání v oboru, dobrý zdravotní stav.

Forma vzdělávání: Prezenční

Absolvent kurzu:

Absolvent kurzu je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích dle vyhlášky č. 422/2013 Sb. Ovládá a poskytuje první pomoc a uplatní se zejména jako zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a jiných podobných akcí pro děti a mládež. Dále může působit jako zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích. Absolvent se orientuje v akutních stavech a vybraných onemocněních, v základech hygieny a epidemiologie. Vede a archivuje náležitou dokumentaci. Znalosti využívá ke kontrole hygienických podmínek a epidemiologických opatření, předepsaných odpovídající vyhláškou. Dodržuje práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí.

Akreditovaný kurz je ukončen závěrečnou zkouškou – písemným testem a praktickou zkouškou.

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č.176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení je účastníkovi uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Zdravotník zotavovacích akcí.

Platnost osvědčení je neomezená.

Místo studia:  Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary – školicí středisko

Kollárova 551/1

360 09 Karlovy Vary

Informace:     602 865 110 Věra Sládková

Cena:             3 300,- Kč

 

První pomoc při dopravní nehodě (automobily, motocykly, jízdní kola, chodci)

Rozsah:

4 vyučovací jednotky

Cena:

450,- Kč / osoba

Cíl :
Cílem semináře je seznámit účastníky s doporučenými postupy chování při krizových situacích na komunikaci a ostatních dopravních cestách. Seznámit s nejzákladnějšími postupy poskytování první pomoci, orientaci ve složkách záchranného integrovaného systému, jejich přivolání a spolupráci s nimi.

Technická pomoc při dopravní nehodě, ochrana zdraví, využití zdravotnického vybavení autolékárničky včetně praktického nácviku, vyproštění raněných včetně sejmutí přilby motocyklistovi.

Program:

1. První pomoc při dopravní nehodě
a) jak postupovat při dopravní nehodě od A do Z
b) postup – co udělat první a co dále a v jakém pořadí
c) jak zajistit místo nehody
d) kdy volat záchranku
e) kdy vyprošťovat zraněné z auta
f) jak bezpečně postupovat při vyproštění a přenášení zraněných
g) úrazy typické pro autonehody – jak poznat a první pomoc posádce automobilu a dalším účastníkům dopravní nehody – motorkář, chodec, cyklista

2. Jak efektivně přivolat první pomoc
a) kdy volat
b) 155 nebo 112

3. Rozdíly v první pomoci děti / dospělí

4. Autolékárnička a vybavení lékárniček

5. Zástava oběhu a dechu – účinná resuscitace
a) jak jednoduše, rychle a správně poznat bezvědomí se zástavou dechu a bez zástavy
dechu
b) uvolnění dýchacích cest
c) nové postupy v dýchání z plic do plic a při srdeční masáži
d) správné zásady a nejčastější chyby při oživování
e) resuscitace – co dělat do příjezdu záchranné služby

 

Praktická část
a) resuscitace – oživování, nácvik na elektronickém resuscitačním modelu s kontrolou
účinnosti postupu
b) vyprošťování- efektivní vyprošťování a přenášení raněných např. při autonehodě,
c) manipulace s bezvládným tělem
d) krvácení – jak zastavit krvácení správně a rychle