Kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga

„Hledáme asistenta pedagoga s příslušným vzděláním,“ tak zní pracovní nabídky na portálu pro školní asistenty a asistenty pedagogů. Masmédia vloni uvedla, že zhruba polovina českých učitelů se ve vyučování setkává s pomocí asistenta pedagoga a jde údajně o vůbec nejnákladnější opatření v rámci inkluze. V Česku je podle ministerstva školství téměř 18 tisíc asistentů pedagoga. Tyto kurzy pořádáme poslední tři roky.

První letošní běh kurzu asistenta pedagoga na karlovarském ČK úspěšně absolvovalo 20 osob. Kurz byl určen zájemcům o profesi asistenta pedagoga, kteří chtěli získat zákonem stanovenou kvalifikaci. Náplní kurzu jsou základy první pomoci, psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky. Zároveň se absolventi připravovali na zvládání běžných vzdělávacích a výchovných problémů mezi školou, rodinou a dítětem. Absolvent získal po složení závěrečných zkoušek osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění.

O tento kurz je velký zájem, v dubnu proběhne druhý běh v Praze a další se připravuje v Teplicích.

 

Prevence dopravních nehod – další cyklus bezplatného vzdělávání pro občany

Jak varovat především mladé lidi před riskováním na silnicích vyvolalo debatu mezi účastníky semináře. Lektor účastníkům přiblížil problematiku z dopravních nehod pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek na modelových příkladech ze své bohaté praxe.

Cílem semináře bylo seznámit účastníky s doporučenými postupy chování při krizových situacích na komunikaci a ostatních dopravních cestách. Seznámit s nejzákladnějšími postupy poskytování první pomoci, orientaci ve složkách záchranného integrovaného systému, jejich přivolání a spolupráci s nimi. Součástí byla i výuka technické pomoci při dopravní nehodě, ochrana zdraví, využití zdravotnického vybavení autolékárničky včetně praktického nácviku, vyproštění raněných včetně sejmutí přilby motocyklistovi.

Akce tak snad splnila svůj účel, kdyby se jen jednomu člověku, který se ocitne v úzkých, dostalo účinné pomoci, nebyla naše práce marná.

Valné shromáždění OS ČČK Karlovy Vary

Karlovarský ČK realizoval 18.2.2019 Valné shromáždění ČČK, kde byly jednohlasně schválené cíle pro letošní rok:

 • Poradenství a informační servis MS ČČK
 • Propagace činnosti ČČK
 • Komunikace s orgány státní správy
 • Propagace a popularizace aktivit na veřejnosti
 • Rozšíření provozu Ošacovacího střediska
 • Rozšíření informačního servisu pro veřejnost
 • Participace na projektech
 • Aktivní spolupráce se školami a ŠZ

Výtvarná soutěž „Červený kříž očima dětí“

 

Vyhlašujeme opět výtvarnou soutěž pro předškoláky a žáky ZŠ s názvem Červený kříž očima dětí. V rámci tématu můžou děti vyjadřovat své představy o činnosti ČK, popsat své zážitky a jaký smysl a poslání má Červený kříž. Těšíme se, až bude mít své vítěze. 31. března 2019 o nich rozhodne porota z výtvarníků a učitelů výtvarné výchovy. Soutěž se koná v rámci výročí Sto let Československého a Českého červeného kříže.

Za oficiální datum založení dobrovolné humanitární organizace Československý červený kříž (ČSČK), předchůdkyně dnešního Českého červeného kříže, je považován 6. únor 1919. Toto datum totiž nese dopis prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, v němž vyslovil souhlas se vznikem této organizace i se jmenováním jeho dcery Alice do funkce předsedkyně Červeného kříže. Vedla jej nakonec celé dvě dekády, až do roku 1938. Organizace navazovala na působení Vlasteneckého pomocného spolku pro Království České, který byl součástí Rakouské společnosti Červeného kříže a jehož stanovy schválilo c. k. místodržitelství v září 1868. K zakládání národních organizací Červeného kříže vyzval v říjnu 1863 Mezinárodní výbor pro pomoc raněným vojákům, který vznikl nedlouho předtím z iniciativy švýcarského filantropa Jeana-Henriho Dunanta. V té době bylo jejich hlavním cílem zmírňovat utrpení v dobách válek. Československý červený kříž působil do ledna 1993, kdy se spolu s republikou rozdělil na samostatný Český a Slovenský červený kříž. V současné době má Český červený kříž na přibližně 17.000 členů a dobrovolníků sdružených v pěti stovkách místních skupin.

Ocenění dárců krve v Karlových Varech

Na karlovarské transfuzní stanici proběhlo 14.2.2019 slavnostní předání zlatých a stříbrných medailí prof. MUDr. Jana Janského bezpříspěvkovým dárcům krve. Poděkovat jim přišli i zástupci města. Bylo to příjemné setkání s lidmi, kteří dokáží projevovat obětavost. Když odcházeli, odnášeli si nejen dárky, ale také pocit, že ostatní jejich skutky oceňují. Jsme rádi, že i díky naší podpoře a propagaci dárcovství krve stoupá počet dobrovolných dárců. Stejně tak se i vy můžete stát pravidelným dárcem krve a zachránit tak nejeden lidský život.

 

Prohlubující kurz první pomoci pro pedagogické pracovníky

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 33319/2018-1-941

Rozsah:

7 vyučovacích jednotek

Cena:

650,- Kč / osoba

Cíl:

Jedná se prohlubující kurz pro absolventy kurzů Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky nebo Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogické pracovníky.

Výuková norma život zachraňujících úkonů, novinky v oblasti resuscitace, nejdůležitější aktualizované postupy život zachraňujících úkonů.

 Témata:

 • Jednotný postup při poskytování první pomoci, legislativa
 • Zásady bezpečnosti
 • Orientace v závažnosti stavu pacienta
 • Neodkladná resuscitace (teorie + praxe)
 • Krvácení (typy krvácení, možnosti zastavení krvácení)
 • Úrazy (zejména pracovní, dopravní…)
 • Různé typy poranění
 • Vybrané akutní stavy u dětí

 

Bezplatná aktivita MS ČČK Ostrov k 100. výročí založení ČSČK

MS ČČK Ostrov realizuje zdravotnický dozor na všech typech akcí – kulturních i sportovních. K 100. výročí založení ČSČK se akční členové místní skupiny rozhodli, že v tomto roce budou bezplatně zajišťovat zdravotnický dozor pro SLEDGE HOKEJ OPEN na zimním stadionu v Ostrově. Na všech asistencích je především přítomna dobrovolná zdravotnice s mnohaletou praxí, předsedkyně místní skupiny Drahuška Nováková. V případě potřeby poskytuje kvalifikovanou předlékařskou první pomoc. Za to vše jim patří velké poděkování.

 

Děkujeme za podporu našeho projektu „Ošacovací středisko ČČK“

Na náš spolek se štěstí usmálo hned dvakrát, poprvé v roce 2017, kdy jsme v projektu „ČSOB pomáhá regionům Jarní výzva 2017“ získali z veřejné sbírky FD částku 41.544 Kč. I letos byl projekt u ČSOB úspěšný. Díky Vaší podpoře se nám podařilo získat v projektu s názvem „Podzimní výzva 2018“ příspěvek ve výši 29 950 Kč včetně výběru příspěvků od dobrovolných dárců. Dar pomůže zlepšit vybavení ošacovacího střediska ČČK, které bylo založeno hned na počátku roku 1990 a jeho posláním je pomáhat osobám v jejich tíživé životní situaci.

Děkujeme všem, že jste hlasovali a podpořili náš projekt „Ošacovací středisko ČČK.“

Sto let. Sto lidí. Sto pohledů

Průzkumem znalostí o historii i současnosti Českého červeného kříže se karlovarský Červený kříž rozhodl připomenout veřejnosti, že ČČK letos slaví 100. výročí svého založení.

Oslovili jsme 100 lidí různého věku, od 15 do 76 let. Z průzkumu vyplynulo, že široká veřejnost si činnost Červeného kříže spojuje především s poskytováním humanitární pomoci při povodních a poté s dárcovstvím krve. ČČK si lidé spojují také s výukou a poskytováním první pomoci, což byla třetí nejčastější odpověď.

Přímou zkušenost s naším působením v Karlovarském kraji má 12 % lidí. Z průzkumu také vyplynulo, že dvě třetiny oslovených mají o ČČK alespoň základní informace – většinou šlo o osoby starší 30 let.

To jsou příznivá čísla, ale průzkum zároveň ukázal, že mladí lidé ve věku 15 až 30 let o Českém červeném kříži často nevědí téměř nic. Je proto potřeba hledat příležitosti, jak dnešní mladou generaci seznamovat s prospěšností a užitečností ČČK působící v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Námi oslovení „mileniálové“ si alespoň částečný obrázek mohli udělat z publikace týkající se první pomoci, kterou obdržel každý z respondentů.

Projekt EDISON a KBDK OS ČČK K. Vary

V prostorách kulturního domu v Dalovicích se od pondělí 21.1. do pátku 25.1. 2019 zapojil OS ČČK Karlovy Vary do mezinárodního projektu Edison. Celá akce se uskutečnila pod záštitou Střední školy logistické v Dalovicích. Členové KBDK představovali činnost oblastního spolku a vytvořili prezentaci o důležitosti bezpříspěvkového dárcovství krve v anglickém jazyce.

V rámci tohoto projektu jsme se setkali se stážistkami vysokých škol z Číny, Ruska, Turecka a Ukrajiny. Slečny představily své země, kulturu, zvyky a rozvíjely debaty v anglickém jazyce.

Bc. Jan Chylo, MBA

předseda KBDK OS ČČK Karlovy Vary