1919 – 2019: Sto let Československého a Českého červeného kříže

Dne 28.10.2018 jsme si připomněli 100 let od vzniku Československé republiky. S tímto výročím jdou ruku v ruce i další jubilea náležící organizacím či spolkům, které vznikaly po tomto datu nebo se odtrhly od stávajících organizací vzniklých za Rakouska – Uherska. Ne jinak tomu bylo u Vlasteneckého spolku pro království české, který byl součástí Rakouské společnosti Červeného kříže. Oficiálním dnem vzniku Československého červeného kříže (ČSČK) se stal 6. únor 1919. Zakladatelkou a předsedkyní ČSČK v letech 1919-1938 byla PhDr. Alice Masaryková. Za jejího působení vyvíjela tato organizace rozsáhlou zdravotnickou, charitativní a sociální činnost. Málokdo dnes ví, že nahrazoval nedostatky státní zdravotní zprávy, budoval zdravotní ústavy, zřizoval poradny pro matky a děti, ambulatoria, jesle, siročince, útulky pro starce, organizoval dopravní zdravotní službu, správu státní ošetřovatelské školy, výchovu tzv. samaritánů a spoustu dalších činností. V období hospodářské krize měl nezastupitelné místo v charitativní činnosti. Po německé okupaci byl ČSČK rozpuštěn a veškerý majetek v odhadu 170 miliónů předválečných korun zabaven. Členové a funkcionáři byli zatčeni, uvězněni v koncentračních táborech a řada z nich popravena. Kdo zůstal na svobodě, aktivně se zapojoval do odbojové činnosti, zachraňoval vězně z transportů a pochodů smrti, pomáhal v oblastech postižených bombardováním a všude tam, kde bylo potřeba.

V prvních dnech po 2. světové válce pokračoval ČŠČK v duchu tradic první republiky. Obrovský úkol však čekal Pátrací službu ČSČK, která byla zaplavena tisíci žádostmi po nezvěstných. Únorový převrat v roce 1948 znamenal pro Československý červený kříž ztrátu ve své samostatnosti a nezávislosti. ČSČK byl zařazen mezi společenské organizace a začleněn do jednotné Národní fronty. Dorost ČSČK byl násilně přiřazen do Pionýrské organizace a ČSM. I přes náročné podmínky odváděl ČSČK v letech 1948-1989 mnoho prospěšné práce pro potřebné. Stát sice převzal péči o zdraví lidu, sociální zabezpečení, osvětu, výchovu a kulturu, ale ČSČK jeho činnost v řadě případů doplňoval, včetně náročných úkolů, mezi které patřilo od r. 1960 dobrovolné dárcovství krve. Bohužel stigma „komunistické“ organizace díky začlenění do Národní fronty si nesl i po sametové revoluci. Ač se navrátil k důslednému dodržování sedmi principů a obnovil nezávislost a samostatnost, spousta členů, kteří ČSČK využili k tomu, aby nemuseli vstupovat do Komunistické strany, jej houfně začali opouštět.

ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK&ČP. Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže. Z tohoto poslání vyplývá veškerá činnost Českého červeného kříže. Poslání ČČK vyplývá ze Statutu mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce a je definováno v zákoně č. 126/1992 Sb. a Stanovách ČČK. Základními principy hnutí Červeného kříže jsou Humanita, Neutralita, Nestrannost, Nezávislost, Dobrovolná služba, Jednota a Světovost. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

K 31.12.2017 měl ČČK celkem 16.758 členů a dobrovolníků sdružených v 494 Místních skupinách ČČK v 68 Oblastních spolcích ČČK.

Poděkování za sběr použitého ošacení

Rádi bychom tímto poděkovali pracovníkům MÚ Nová Role a všem jejím občanům za uspořádání sbírky použitého ošacení pro naše ošacovací středisko ČČK . Darované věci využijí naši klienti, kteří to opravdu potřebují – osoby v nouzi či sociální tísni. Ještě jednou děkujeme všem občanům za jejich ochotu pomáhat potřebným.

 

Den otevřených dveří ČČK 2019

V sobotu 12. ledna otevřel karlovarský ČK své dveře návštěvníkům z řad široké veřejnosti. Lidé měli možnost si nejen prohlédnout prostory kanceláří, humanitárního skladu či učeben, ale také se podívat na provoz ošacovacího střediska. V odborných učebnách pro ně byla připravena výstava učebních materiálů a prezentace akcí.

Naším cílem bylo upozornit na 100. výročí založení Československého červeného kříže. Český červený kříž navazuje na své předchůdce – na Vlastenecký pomocný spolek pro Království české, který byl založen 5. září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na světě, a na Československý červený kříž, který byl založen 6. února 1919.

Návštěvníky jsme seznámili s principy ochrany zdraví a záchrany života. Protože se odborníci jednoznačně shodují, že nejdůležitější je prevence, zaměřili jsme se letos na ni.

Každého zájemce čekalo několik překvapení. Zažili například jeden den výuky, obdrželi upomínkový předmět a zároveň si mohli udělat představu o činnosti Červeného kříže – o tom, že práce v našem spolku je především týmová spolupráce, vzájemná pomoc a vnímavost jednoho vůči druhému. Na závěr pak dostali kvízovou otázku z první pomoci – za správnou odpověď si odnesli malý dárek ve formě příručky první pomoci.

Klub bezpříspěvkových dárců krve při OS ČČK Karlovy Vary

Klub dárců krve (KDK) je zřízen v Karlových Varech od 1. 10. 2014. Cílem klubu je sdružovat zájemce o čestné dárcovství krve, příznivce a zájemce o propagaci čestného dárcovství. Společným zájmem je osobním příkladem, pomocí OS ČČK a vlastní činností na veřejnosti šířit myšlenku čestného dárcovství. Členové klubu využívají svého sdružení k rozšíření možností společné rekreace, výletů a pořádání společenských událostí.

V dubnu 2018 se členové KBDK zúčastnili akce s názvem ,,Světový den zdraví“, kdy vyučovali první pomoc pro žáky SŠ. Dále proběhla přednáška o důležitosti bezpříspěvkového dárcovství. V roce 2018 proběhlo několik setkání na OS ČČK Karlovy Vary a účast na slavnostním oceňování bezpříspěvkových dárců krve Zlatými kříži ČČK II. a III. třídy pod záštitou Krajského úřadu Karlovarského kraje.

V listopadu 2018 se uskutečnila celorepubliková soutěž na Střední škole logistické s názvem ,,Logistik junior“, v rámci

které členové klubu organizovali disciplínu, která byla zaměřena na transporty krve.

Zájezdy členů KBDK:

červen – Rakousko – Vídeň

červenec – Španělsko – Kanárské ostrovy

září – Šumava

říjen – Maďarsko – Budapešť

Zájezd do Drážďan nejen na novoroční výprodeje do Primarku

Opět zveme nejen členy ČK a jejich rodinné příslušníky na nákupy do Drážďan, které se uskuteční v sobotu 19.1.2019.

Příjemné s užitečným můžete spojit na výletě do německých Drážďan. Pohodlný autobus vás totiž doveze přímo ke slavné nákupní třídě Prager Strasse, takže je jen na vás, kolik času strávíte prohlídkou města a kolik na nákupech. Nakoupit můžete třeba v oblíbeném módním řetězci Primark nebo v jiných obchodech.

V ceně je zahrnuto:
Zájezd do Drážďan pro 1 osobu
Doprava autobusem tam a zpět

Nástupní a výstupní místa:
Karlovy Vary a Ostrov

Odjezdy a nástupní místa:
8:00 h – Karlovy Vary, Tržnice
8:20 h – Ostrov – náměstí
11:00 h – příjezd do Drážďan – do těsné blízkosti hlavní nákupní třídy Pragerstrasse
17:00 h – odjezd zpět do ČR
20:00 h – návrat do Karlových Varů

Cena: 350 Kč / osoba

Více informací a rezervace na tel. 720 162 900.

 

Žáci se učili, jak poskytovat první pomoc

„První pomoc není žádná složitá věda, jde o to dozvědět se základní postupy, jak ošetřit různé druhy poranění.“

Touto větou začala dopolední přednáška o první pomoci na prvním stupni základní školy v Mozartově ulici v Karlových Varech. Cíl akce byl stejný jako v minulosti: vzbudit zájem o problematiku poskytování první pomoci. Žáci si prověřili své znalosti, schopnosti, dovednosti a rychlost v poskytování první pomoci. Vyzkoušeli si čísla tísňového volání a objasnili si, kdy je používat. Nechyběly ani praktické ukázky na resuscitačních modelech či varovné obrázky, které žákům ukázali případy, kdy se bezpečné chování podcení. Děti si vedly velmi dobře. Pro mnohé to může být překvapující, ale znaly i vybavení lékárničky první pomoci. Za tyto znalosti patří velké poděkování jejich učitelkám.

Jak je při těchto akcích obvyklé, ani tentokrát si děti neodnesly jen nové znalosti. Každý obdržel drobný dárek jako pozornost a připomínku na tento den. Je potřeba neustále upozorňovat na nedostatečné znalosti při tzv. život zachraňujících úkonech. A přitom stačí opravdu málo – znát pravidla a získat praktickým nácvikem zkušenost. Včasným a správným zásahem pak můžeme zachránit život cizímu člověku i blízké osobě.

Adventní Drážďany

Karlovarský Červený kříž uspořádal pro své členy a jejich rodinné příslušníky zájezd na krásné drážďanské vánoční trhy. Všichni si užili pravou atmosféru adventních Drážďan – trhy, nákupy a památky.

 

První pomoc ve školské praxi

O výuku první pomoci rozšířil karlovarský Červený kříž svůj 120hodinový kurz nazvaný Studium pro asistenty pedagoga. Jeho absolventi se naučili teoreticky i prakticky zvládnout první pomoc, přičemž si vyzkoušeli nácvik na reálně namaskovaných poraněních. To je připraví na možné krizové situace, se kterými se ve školské praxi mohou setkat.

Výuka se zaměřila také na dopravní nehody. Je důležité vědět, jak se správně zachovat – jak při nehodě poskytnout první pomoc, která je ze zákona povinná, a jak zavolat záchranku. V takový okamžik totiž o životě zraněného rozhodují minuty, a díky přípravě na podobnou situaci se lidé v těchto důležitých minutách dokáží správně rozhodovat.