Výtvarná soutěž „Červený kříž očima dětí“

 

Vyhlašujeme opět výtvarnou soutěž pro předškoláky a žáky ZŠ s názvem Červený kříž očima dětí. V rámci tématu můžou děti vyjadřovat své představy o činnosti ČK, popsat své zážitky a jaký smysl a poslání má Červený kříž. Těšíme se, až bude mít své vítěze. 31. března 2019 o nich rozhodne porota z výtvarníků a učitelů výtvarné výchovy. Soutěž se koná v rámci výročí Sto let Československého a Českého červeného kříže.

Za oficiální datum založení dobrovolné humanitární organizace Československý červený kříž (ČSČK), předchůdkyně dnešního Českého červeného kříže, je považován 6. únor 1919. Toto datum totiž nese dopis prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, v němž vyslovil souhlas se vznikem této organizace i se jmenováním jeho dcery Alice do funkce předsedkyně Červeného kříže. Vedla jej nakonec celé dvě dekády, až do roku 1938. Organizace navazovala na působení Vlasteneckého pomocného spolku pro Království České, který byl součástí Rakouské společnosti Červeného kříže a jehož stanovy schválilo c. k. místodržitelství v září 1868. K zakládání národních organizací Červeného kříže vyzval v říjnu 1863 Mezinárodní výbor pro pomoc raněným vojákům, který vznikl nedlouho předtím z iniciativy švýcarského filantropa Jeana-Henriho Dunanta. V té době bylo jejich hlavním cílem zmírňovat utrpení v dobách válek. Československý červený kříž působil do ledna 1993, kdy se spolu s republikou rozdělil na samostatný Český a Slovenský červený kříž. V současné době má Český červený kříž na přibližně 17.000 členů a dobrovolníků sdružených v pěti stovkách místních skupin.

Ocenění dárců krve v Karlových Varech

Na karlovarské transfuzní stanici proběhlo 14.2.2019 slavnostní předání zlatých a stříbrných medailí prof. MUDr. Jana Janského bezpříspěvkovým dárcům krve. Poděkovat jim přišli i zástupci města. Bylo to příjemné setkání s lidmi, kteří dokáží projevovat obětavost. Když odcházeli, odnášeli si nejen dárky, ale také pocit, že ostatní jejich skutky oceňují. Jsme rádi, že i díky naší podpoře a propagaci dárcovství krve stoupá počet dobrovolných dárců. Stejně tak se i vy můžete stát pravidelným dárcem krve a zachránit tak nejeden lidský život.

 

Prohlubující kurz první pomoci pro pedagogické pracovníky

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 33319/2018-1-941

Rozsah:

7 vyučovacích jednotek

Cena:

650,- Kč / osoba

Cíl:

Jedná se prohlubující kurz pro absolventy kurzů Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky nebo Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogické pracovníky.

Výuková norma život zachraňujících úkonů, novinky v oblasti resuscitace, nejdůležitější aktualizované postupy život zachraňujících úkonů.

 Témata:

  • Jednotný postup při poskytování první pomoci, legislativa
  • Zásady bezpečnosti
  • Orientace v závažnosti stavu pacienta
  • Neodkladná resuscitace (teorie + praxe)
  • Krvácení (typy krvácení, možnosti zastavení krvácení)
  • Úrazy (zejména pracovní, dopravní…)
  • Různé typy poranění
  • Vybrané akutní stavy u dětí

 

Bezplatná aktivita MS ČČK Ostrov k 100. výročí založení ČSČK

MS ČČK Ostrov realizuje zdravotnický dozor na všech typech akcí – kulturních i sportovních. K 100. výročí založení ČSČK se akční členové místní skupiny rozhodli, že v tomto roce budou bezplatně zajišťovat zdravotnický dozor pro SLEDGE HOKEJ OPEN na zimním stadionu v Ostrově. Na všech asistencích je především přítomna dobrovolná zdravotnice s mnohaletou praxí, předsedkyně místní skupiny Drahuška Nováková. V případě potřeby poskytuje kvalifikovanou předlékařskou první pomoc. Za to vše jim patří velké poděkování.

 

Děkujeme za podporu našeho projektu „Ošacovací středisko ČČK“

Na náš spolek se štěstí usmálo hned dvakrát, poprvé v roce 2017, kdy jsme v projektu „ČSOB pomáhá regionům Jarní výzva 2017“ získali z veřejné sbírky FD částku 41.544 Kč. I letos byl projekt u ČSOB úspěšný. Díky Vaší podpoře se nám podařilo získat v projektu s názvem „Podzimní výzva 2018“ příspěvek ve výši 29 950 Kč včetně výběru příspěvků od dobrovolných dárců. Dar pomůže zlepšit vybavení ošacovacího střediska ČČK, které bylo založeno hned na počátku roku 1990 a jeho posláním je pomáhat osobám v jejich tíživé životní situaci.

Děkujeme všem, že jste hlasovali a podpořili náš projekt „Ošacovací středisko ČČK.“

Sto let. Sto lidí. Sto pohledů

Průzkumem znalostí o historii i současnosti Českého červeného kříže se karlovarský Červený kříž rozhodl připomenout veřejnosti, že ČČK letos slaví 100. výročí svého založení.

Oslovili jsme 100 lidí různého věku, od 15 do 76 let. Z průzkumu vyplynulo, že široká veřejnost si činnost Červeného kříže spojuje především s poskytováním humanitární pomoci při povodních a poté s dárcovstvím krve. ČČK si lidé spojují také s výukou a poskytováním první pomoci, což byla třetí nejčastější odpověď.

Přímou zkušenost s naším působením v Karlovarském kraji má 12 % lidí. Z průzkumu také vyplynulo, že dvě třetiny oslovených mají o ČČK alespoň základní informace – většinou šlo o osoby starší 30 let.

To jsou příznivá čísla, ale průzkum zároveň ukázal, že mladí lidé ve věku 15 až 30 let o Českém červeném kříži často nevědí téměř nic. Je proto potřeba hledat příležitosti, jak dnešní mladou generaci seznamovat s prospěšností a užitečností ČČK působící v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Námi oslovení „mileniálové“ si alespoň částečný obrázek mohli udělat z publikace týkající se první pomoci, kterou obdržel každý z respondentů.

Projekt EDISON a KBDK OS ČČK K. Vary

V prostorách kulturního domu v Dalovicích se od pondělí 21.1. do pátku 25.1. 2019 zapojil OS ČČK Karlovy Vary do mezinárodního projektu Edison. Celá akce se uskutečnila pod záštitou Střední školy logistické v Dalovicích. Členové KBDK představovali činnost oblastního spolku a vytvořili prezentaci o důležitosti bezpříspěvkového dárcovství krve v anglickém jazyce.

V rámci tohoto projektu jsme se setkali se stážistkami vysokých škol z Číny, Ruska, Turecka a Ukrajiny. Slečny představily své země, kulturu, zvyky a rozvíjely debaty v anglickém jazyce.

Bc. Jan Chylo, MBA

předseda KBDK OS ČČK Karlovy Vary

Pomoci může jen ten, kdo ví, jak

V rámci výuky první pomoci dospělých proběhl v lednu kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Jde o nejobsáhlejší kurz v naší nabídce. Obsahem kurzu byl i praktický nácvik záchrany tonoucího přímo v bazénu. Účastníci se naučili vše od poskytování první pomoci až po právní aspekty role zdravotníka. Absolventi tohoto kurzu jsou podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávněni vykonávat zdravotníky na zotavovacích a podobných akcích a školách v přírodě.

Držitelka medaile Alice Masarykové

V roce 2018 byla oceněna paní Hermína Kaňková medailí Alice Masarykové – jde o nejvyšší ocenění udělované od roku 2003 Českým červeným křížem dlouholetým členům Českého červeného kříže. Pojmenované je po PhDr. Alici Masarykové, první předsedkyni Československého červeného kříže, jehož je Český červený kříž nástupcem.

Paní Hermína Kaňková je členkou ČČK od roku 1950 a velmi aktivně se podílí na činnosti MS ČČK I. P. Pavlova. V letech 1980 – 2007 pracovala jako ředitelka OS ČČK Karlovy Vary. Své bohaté zkušenosti předává stále, zejména na sociálním a humanitárním úseku. V současnosti působí jako místopředsedkyně OS ČČK Karlovy Vary. Má krásný vztah k lidem a pro práci v Červeném kříži získala mnoho lidí.

Mezi nositeli medaile A. Masarykové je i J. Kellenberger, nezapomenutelný prezident Mezinárodního výboru ČK v letech 2000-2012.

Ošacovací středisko 2018

Činnost v našem ošacovacím středisku je dobrovolná práce deseti členů a dobrovolníků ČČK. Poskytovanou službu v loňském roce využilo téměř 2 500 klientů. Postupně rok od roku stoupá počet osob, kterým je potřeba v jejich tíživé životní situaci pomáhat. Použité ošacení zdarma věnujeme osobám, které mají doporučení od sociálního odboru. Ošacovací středisko našeho spolku je účelově provozované k plnění poslání a úkolů ČČK a ve své praxi ukazuje význam základních principů, kterými jsou humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost. Od jejich formulace uplynulo již přes padesát let. Díky nim se zvedají pomyslné závory a můžeme se tak dostat k těm, kteří naši pomoc opravdu potřebují, ať jsou kdekoli.