Bezplatný kurz první pomoci

Karlovarský Červený kříž uspořádal u příležitosti oslav 100. výročí vzniku ČSČK zdarma interaktivní kurz pro veřejnost zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci. Nabídl názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace. Věříme, že si účastníci odnesli i to nejdůležitější: ujištění, že každý je schopen první pomoc poskytnout. Akce tak snad splnila svůj účel a rádi ji opět zopakujeme. Když jsme porovnali, s jakými znalostmi lidé k nám přišli a s jakými znalostmi odcházeli, je nám jasné, že pořádat takové akce má smysl.

1919 – 2019: Sto let Československého a Českého červeného kříže

Dne 28.10.2018 jsme si připomněli 100 let od vzniku Československé republiky. S tímto výročím jdou ruku v ruce i další jubilea náležící organizacím či spolkům, které vznikaly po tomto datu nebo se odtrhly od stávajících organizací vzniklých za Rakouska – Uherska. Ne jinak tomu bylo u Vlasteneckého spolku pro království české, který byl součástí Rakouské společnosti Červeného kříže. Oficiálním dnem vzniku Československého červeného kříže (ČSČK) se stal 6. únor 1919. Zakladatelkou a předsedkyní ČSČK v letech 1919-1938 byla PhDr. Alice Masaryková. Za jejího působení vyvíjela tato organizace rozsáhlou zdravotnickou, charitativní a sociální činnost. Málokdo dnes ví, že nahrazoval nedostatky státní zdravotní zprávy, budoval zdravotní ústavy, zřizoval poradny pro matky a děti, ambulatoria, jesle, siročince, útulky pro starce, organizoval dopravní zdravotní službu, správu státní ošetřovatelské školy, výchovu tzv. samaritánů a spoustu dalších činností. V období hospodářské krize měl nezastupitelné místo v charitativní činnosti. Po německé okupaci byl ČSČK rozpuštěn a veškerý majetek v odhadu 170 miliónů předválečných korun zabaven. Členové a funkcionáři byli zatčeni, uvězněni v koncentračních táborech a řada z nich popravena. Kdo zůstal na svobodě, aktivně se zapojoval do odbojové činnosti, zachraňoval vězně z transportů a pochodů smrti, pomáhal v oblastech postižených bombardováním a všude tam, kde bylo potřeba.

V prvních dnech po 2. světové válce pokračoval ČŠČK v duchu tradic první republiky. Obrovský úkol však čekal Pátrací službu ČSČK, která byla zaplavena tisíci žádostmi po nezvěstných. Únorový převrat v roce 1948 znamenal pro Československý červený kříž ztrátu ve své samostatnosti a nezávislosti. ČSČK byl zařazen mezi společenské organizace a začleněn do jednotné Národní fronty. Dorost ČSČK byl násilně přiřazen do Pionýrské organizace a ČSM. I přes náročné podmínky odváděl ČSČK v letech 1948-1989 mnoho prospěšné práce pro potřebné. Stát sice převzal péči o zdraví lidu, sociální zabezpečení, osvětu, výchovu a kulturu, ale ČSČK jeho činnost v řadě případů doplňoval, včetně náročných úkolů, mezi které patřilo od r. 1960 dobrovolné dárcovství krve. Bohužel stigma „komunistické“ organizace díky začlenění do Národní fronty si nesl i po sametové revoluci. Ač se navrátil k důslednému dodržování sedmi principů a obnovil nezávislost a samostatnost, spousta členů, kteří ČSČK využili k tomu, aby nemuseli vstupovat do Komunistické strany, jej houfně začali opouštět.

ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK&ČP. Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže. Z tohoto poslání vyplývá veškerá činnost Českého červeného kříže. Poslání ČČK vyplývá ze Statutu mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce a je definováno v zákoně č. 126/1992 Sb. a Stanovách ČČK. Základními principy hnutí Červeného kříže jsou Humanita, Neutralita, Nestrannost, Nezávislost, Dobrovolná služba, Jednota a Světovost. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

K 31.12.2017 měl ČČK celkem 16.758 členů a dobrovolníků sdružených v 494 Místních skupinách ČČK v 68 Oblastních spolcích ČČK.

Poděkování za sběr použitého ošacení

Rádi bychom tímto poděkovali pracovníkům MÚ Nová Role a všem jejím občanům za uspořádání sbírky použitého ošacení pro naše ošacovací středisko ČČK . Darované věci využijí naši klienti, kteří to opravdu potřebují – osoby v nouzi či sociální tísni. Ještě jednou děkujeme všem občanům za jejich ochotu pomáhat potřebným.

 

Den otevřených dveří ČČK 2019

V sobotu 12. ledna otevřel karlovarský ČK své dveře návštěvníkům z řad široké veřejnosti. Lidé měli možnost si nejen prohlédnout prostory kanceláří, humanitárního skladu či učeben, ale také se podívat na provoz ošacovacího střediska. V odborných učebnách pro ně byla připravena výstava učebních materiálů a prezentace akcí.

Naším cílem bylo upozornit na 100. výročí založení Československého červeného kříže. Český červený kříž navazuje na své předchůdce – na Vlastenecký pomocný spolek pro Království české, který byl založen 5. září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na světě, a na Československý červený kříž, který byl založen 6. února 1919.

Návštěvníky jsme seznámili s principy ochrany zdraví a záchrany života. Protože se odborníci jednoznačně shodují, že nejdůležitější je prevence, zaměřili jsme se letos na ni.

Každého zájemce čekalo několik překvapení. Zažili například jeden den výuky, obdrželi upomínkový předmět a zároveň si mohli udělat představu o činnosti Červeného kříže – o tom, že práce v našem spolku je především týmová spolupráce, vzájemná pomoc a vnímavost jednoho vůči druhému. Na závěr pak dostali kvízovou otázku z první pomoci – za správnou odpověď si odnesli malý dárek ve formě příručky první pomoci.

Klub bezpříspěvkových dárců krve při OS ČČK Karlovy Vary

Klub dárců krve (KDK) je zřízen v Karlových Varech od 1. 10. 2014. Cílem klubu je sdružovat zájemce o čestné dárcovství krve, příznivce a zájemce o propagaci čestného dárcovství. Společným zájmem je osobním příkladem, pomocí OS ČČK a vlastní činností na veřejnosti šířit myšlenku čestného dárcovství. Členové klubu využívají svého sdružení k rozšíření možností společné rekreace, výletů a pořádání společenských událostí.

V dubnu 2018 se členové KBDK zúčastnili akce s názvem ,,Světový den zdraví“, kdy vyučovali první pomoc pro žáky SŠ. Dále proběhla přednáška o důležitosti bezpříspěvkového dárcovství. V roce 2018 proběhlo několik setkání na OS ČČK Karlovy Vary a účast na slavnostním oceňování bezpříspěvkových dárců krve Zlatými kříži ČČK II. a III. třídy pod záštitou Krajského úřadu Karlovarského kraje.

V listopadu 2018 se uskutečnila celorepubliková soutěž na Střední škole logistické s názvem ,,Logistik junior“, v rámci

které členové klubu organizovali disciplínu, která byla zaměřena na transporty krve.

Zájezdy členů KBDK:

červen – Rakousko – Vídeň

červenec – Španělsko – Kanárské ostrovy

září – Šumava

říjen – Maďarsko – Budapešť

Zájezd do Drážďan nejen na novoroční výprodeje do Primarku

Opět zveme nejen členy ČK a jejich rodinné příslušníky na nákupy do Drážďan, které se uskuteční v sobotu 19.1.2019.

Příjemné s užitečným můžete spojit na výletě do německých Drážďan. Pohodlný autobus vás totiž doveze přímo ke slavné nákupní třídě Prager Strasse, takže je jen na vás, kolik času strávíte prohlídkou města a kolik na nákupech. Nakoupit můžete třeba v oblíbeném módním řetězci Primark nebo v jiných obchodech.

V ceně je zahrnuto:
Zájezd do Drážďan pro 1 osobu
Doprava autobusem tam a zpět

Nástupní a výstupní místa:
Karlovy Vary a Ostrov

Odjezdy a nástupní místa:
8:00 h – Karlovy Vary, Tržnice
8:20 h – Ostrov – náměstí
11:00 h – příjezd do Drážďan – do těsné blízkosti hlavní nákupní třídy Pragerstrasse
17:00 h – odjezd zpět do ČR
20:00 h – návrat do Karlových Varů

Cena: 350 Kč / osoba

Více informací a rezervace na tel. 720 162 900.

 

Závěrečná zpráva k projektu Výchova ke zdraví – základy první pomoci

motto: „první pomoc jsou dvě holé ruce, zdravý selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému člověku“

Český červený kříž první pomoc nejen školí, ale snaží se i jinými způsoby znalosti poskytování první pomoci aktivně propagovat a šířit mezi občany. Idea projektu vychází z poslání ČČK předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti. Náplní projektu je seznamování dětí a mládeže s principy ochrany zdraví a záchrany života. ČČK se snaží podchytit zájem o tuto problematiku už u těch nejmenších – u dětí v mateřských školách. S výukou první pomoci začínáme už u dětí, které jsou mnohem přístupnější  a zábavným způsobem se jim dá vnuknout základní myšlenka tohoto projektu – záchrana života – pomoc druhému. To, že seznamování se s principy ochrany zdraví je nejúčinnější u dětí školního věku a mládeže, vyplývá nejen z výše uvedeného, ale je to ověřeno dlouholetou praxí.

Děti ­(mladí zdravotníci z I. stupně) základních škol se každoročně zúčastňují soutěží Hlídek mladých zdravotníků. Starší děti (mladí zdravotníci II. stupně) mimo soutěží absolvují okresní studijní středisko, kde se zdokonalují zejména v praktickém poskytování první pomoci. Pomáhají při školení mladších dětí. Mladí lidé na středních školách se účastní soutěží družstev první pomoci, kde si procvičují především praktickou první pomoc, zabezpečují zdravotnické dozory na kulturních a sportovních akcích, školí mladé zdravotníky, připravují pro ně soutěže, studijní střediska atd.

V rámci výuky první pomoci dospělých – pro širokou veřejnost praktický výcvik v poskytování první pomoci (základní myšlenka: záchrana života – pomoc druhému) – kardiopulmonální resuscitace na resuscitačních fantomech, maskování poranění apod.

Cílem je vzbudit zájem lidí o problematiku poskytování první pomoci, seznámit se zásadami ochrany zdraví a naučit je teoreticky i prakticky ovládat život zachraňující úkony. Umět poskytnout zdravotnickou první pomoc by mělo patřit k základnímu vzdělání každého člověka. Její pravidla nejsou složitá, jde jen o to se s nimi vhodnou formou seznámit a jednoduchým nácvikem získat určitou zručnost. Velmi pozitivně se na těchto počtech projevuje skutečnost, že ČČK  je jako jediný v ČR držitelem Evropského certifikátu první pomoci uděleného Evropským referenčním centrem ČK pro Základní normu zdravotnických znalostí (2008). Karlovarský ČK získal v tomto roce akreditace MŠMT na vzdělávací akce Zdravotník zotavovacích akcí pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Základní norma pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Novinky v předlékařské prví pomoci .

Na základě vyhodnocení byl zaznamenán kladný ohlas účastníků na realizované semináře. Z výsledků evaluačních dotazníků vyplývá, že v rámci semináře na problematiku první pomoci nejvíce zaujal praktický nácvik první pomoci, zejména možnost nácviku na kardiopulmonálních resuscitačních modelech a použití brýlí D.W. Eyes.

Projekt byl propagován po celou dobu realizace: Propagační a informační aktivity měly různou formu – letáky, pozvánky na akce, den otevřených dveří, přednášky, besedy, setkání,  internetové stránky, možnost individuální návštěvy a rozhovoru s koordinátorkou projektu. Veřejnost si tak mohla vybrat zdroj i formu získání informací, která mu nejvíce vyhovuje.

Výuka první pomoci v normách:

Základní norma zdravotnických znalostí

Zdravotník zotavovacích akcí

Ovládání automatického externího defibrilátoru (AED)

Kurzy první pomoci pro zaměstnavatele

Mladý zdravotník I. a II. stupně

Zdravotník ČČK – junior

Výuka první pomoci dospělých

Výuka pedagogů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků viz. Příloha č. 1 Akreditace vzdělávacích programů MŠMT                                  

Okresní studijní středisko ČČK

Okresní kolo soutěže MZ

Školení učitelek zdravotnic

Základy zdravotnických znalostí pro dobr. členy PO

 Do tohoto projektu se k 31.11.2018 zapojilo celkem 760 osob z celého regionu. Kdyby se jen jednomu jedinému člověku, který se ocitne v úzkých, dostalo účinné pomoci, nebyla naše práce marná.

Ing. Michaela Sládková

garant pro výuku první pomoci

 

Karlovy Vary 15.12.2018

Žáci se učili, jak poskytovat první pomoc

„První pomoc není žádná složitá věda, jde o to dozvědět se základní postupy, jak ošetřit různé druhy poranění.“

Touto větou začala dopolední přednáška o první pomoci na prvním stupni základní školy v Mozartově ulici v Karlových Varech. Cíl akce byl stejný jako v minulosti: vzbudit zájem o problematiku poskytování první pomoci. Žáci si prověřili své znalosti, schopnosti, dovednosti a rychlost v poskytování první pomoci. Vyzkoušeli si čísla tísňového volání a objasnili si, kdy je používat. Nechyběly ani praktické ukázky na resuscitačních modelech či varovné obrázky, které žákům ukázali případy, kdy se bezpečné chování podcení. Děti si vedly velmi dobře. Pro mnohé to může být překvapující, ale znaly i vybavení lékárničky první pomoci. Za tyto znalosti patří velké poděkování jejich učitelkám.

Jak je při těchto akcích obvyklé, ani tentokrát si děti neodnesly jen nové znalosti. Každý obdržel drobný dárek jako pozornost a připomínku na tento den. Je potřeba neustále upozorňovat na nedostatečné znalosti při tzv. život zachraňujících úkonech. A přitom stačí opravdu málo – znát pravidla a získat praktickým nácvikem zkušenost. Včasným a správným zásahem pak můžeme zachránit život cizímu člověku i blízké osobě.

Adventní Drážďany

Karlovarský Červený kříž uspořádal pro své členy a jejich rodinné příslušníky zájezd na krásné drážďanské vánoční trhy. Všichni si užili pravou atmosféru adventních Drážďan – trhy, nákupy a památky.